ابراهیم خدابنده(مترجم کتاب): به جرأت میتوانم بگویم که یکی از کتابهایی که مطالعه آن تأثیر فوق العاده ای بر من گذاشت و مرا عمیقا به فکر فرو برد کتاب " فرقه ها در میان ما Cults in our midst" تألیف " مارگارت تالر سینگر Margaret Thaler Singer" میباشد که ترجمه آن از نظرتان میگذرد. حین مطالعه این کتاب مصداق های جمله به جمله آن را میتوانستم در روش ها و عملکردهای سازمان مجاهدین خلق، که بیش از دو دهه از عمرم را با آن گذراندم، پیدا کنم. وقتی آنرا خواندم تصمیم گرفتم که بهر ترتیب شده آنرا ترجمه نمایم چون احساس کردم کتابی است که خیلی ها حتما باید آنرا بخوانند.

برچسب ها