اعجب الجيوش فی العالم

مرجع:  BBC
February 23 2011
دریافت:
اعجب الجیوش فی العالم      31.2

منظمه مجاهدي خلق کانت لاکثر  من عقدین من اعجب الجیوش فی العالم وعلی نحو رئیسي تراستها النساء  وصممت علی اسقاط الحکومه الاسلامیه فی ايران .
صدام حسین اعطی لهم معسکر اشرف لکن الحکومه العراقیه ترید طردهم من البلاد
منظمه مجاهدي خلق کانت لاکثر  من عقدین من اعجب الجیوش فی العالم وعلی نحو رئیسي تراستها النساء  وصممت علی اسقاط الحکومه الاسلامیه فی ايران .

 
Copyright © 2012 Nejat Society, All rights reserved.