مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

رادیو بین المللی فرانسه و حقیقتی كه مجاهدین را آشفته كرد

نكاتی كه اگر تنها یكی از آنها را نیز عنوان می داشت برای آشفته كردن مجاهدین خلق كافی بود! ؛ قطعا مجاهدین به هواداران خود دستور می دهند تا با اسامی مختلف و با اشكال متفاوت به این رسانه سراسری تهاجم نمایند و البته با صفتهایی مثل مزدور و خائن…

گزارش گردهمایی انجمن نجات خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعی از خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار در فرقه رجوی و اعضای رها شده و بازگشتی (اعضای انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضای انجمن های اصفهان , لرستان و فارس) با گردهمایی در تالار آفتاب…

اعطای امان نامه به افراد بازگشتی در خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعی از خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار در فرقه رجوی و اعضای رها شده و بازگشتی (اعضای انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضای انجمن های اصفهان , لرستان و فارس) با گردهمایی در تالار آفتاب…

یكی از اعضای جدا شده فرقه رجوی به آغوش خانواده‌اش بازگشت

یكی از عناصر جدا شده فرقه رجوی روزچهارشنبه در آیینی كه در مجتمع فرهنگی ثامن الائمه آبادان برگزارشد به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت. این عنصر سابق سازمان مجاهدین كه "جابر مجدمیان " نام دارد ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به ایران، فضای حاكم بر…

گزارشی از مراسم بازگشت چهار تن از جداشدگان

یک بار دیگر انجمن نجات گل کاشت؛ گلی در جان و جوهر خانواده های رنج دیده ی افراد رسته ازبند فرقه ی مجاهدین، و خاری در چشم ناپاک و نانجیب رجوی و عروسک های کوکی اش! یک بار دیگر انجمن نجات منادی نجات چند جوان جان به در برده از زخم و زنجیرهای…