مرور

فرخ نگهدار

مجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند!

هر سازمان صلح دوست، هر نیروی طرفدار بسط جنبش مدنی، هر نیروی میهن دوست باید برچیده شدن پادگان اشرف و تحویل نیروهای مسلح مستقر در آن به کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به ملل متحد را خواستار باشد و پیگیری این خواسته را پیگیری تا رسیدن به…

از فاجعه سوم می توان اجتناب کرد‏

سازمان مجاهدین را منزوی ترین نیرو در میان تمام سازمان سیاسی ایرانی است. دولت امریکا و اتحادیه اروپا این سازمان ‏را "تروریستی" می شناسند. رفتار مجاهدین با مخالفین سیاسی بوی خون می دهد. ساختار درونی آنان تا حد خطرناک ‏ساختاری نزدیک به مدل…