• درحالی که مراجعه ی مردم تهران برای اهدای کمک و خون به آسیب دیدگان واقعه ی دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو ، حماسه ی دیگری ازهمبستگی ملی ونوع دوستی را نشان داد، مریم رجوی هم خواست ازاین بلبشو استفاده کرده و با فراخوان دادن برای کمک به قربانیان این حادثه، تبلیغی برای خودش کرده باشد!

  • از روزهای قبل از فرارسیدن روز 30 دی که سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی دوران شاه در 1357 است ، تبلیغات وسیعی بنفع مسعود رجوی – که مرده ویازنده اش محل شک وتردیداست – وجزو آزاد شدگان این روز است - براه انداخته شده که طی روز جاری ابعاد گسترده ای بخود گرفته وگویا که رجویه بنا ندارد که بگذارد تنورالکی گرم کرده اش دربرنامه ی یک هفتگی همیاری را، به خاموشی گراید!

  • این چندمین سلام من است که بی جواب مانده است ولی من دست بردار نیستم. من چشم هایم منتظر راه است وهر لحظه امید دیدن تو را دارم. سیروس جان دیگر واقعا طاقت ندارم ، دیگر این دوری امانم را بریده . تاکی صبر کنم.

  • این روزها ، رسانه های مسلط برجهان که خبرهای دروغ را سرطان گونه بر مغز انسان ها می نشانند و باند رجوی علاوه بر تکرار آنها چیزهایی هم برآن اضافه نموده و پخش میکنند ، بر استفاده ی بشار اسد و برادرش به همراه وزیر دفاع از سلاح های شیمیایی تاکید داشته و درصدد محاکمه ی آنها دردادگاه های بین المللی میباشند!!

  • تو این مظلوم نمایی را بخاطر پنهان نگهداشتن روابط مالی- سیاسی با ارتجاع منطقه ، صهیونیزم وامپریالیزم - ارباب همه ی اینها - مطرح میکنی که با نشاندن ترکی الفیصل ها وجان مک کین ودیگران بر بالای منبر خطابه ی خود ، چهره نموده وهیچ کس قادر به کتمان این خفت وخواری وارده بر شما نیست!

  • چه مدرکی بالاتر ازاین که ثابت کند که چه حق کشی ای درمورد آذربایجانی های گرفتار در تشکیلات رجوی ازنظر منع استعمال زبان مادری انجام شده که خود عباس داوری را هم با آن مقام ومنزلت درسازمان – ولو مقام تشریفاتی و الکی- شامل آن شده است ! بدین ترتیب، هرتبریزی مشاهده کننده ی این شوی سیمای ضدآزادی رجوی ومخصوصا خانواده های گرفتار بیشتر متوجه شدند که فرزندان آنها ، ستم دیگری را هم درباند رجوی تحمل میکنند.

  • بیش از یک ماهی است که شاهد تبلیغات کر کننده ی رجویه برای جمع آوری کمک مالی ( گلریزان 21) هستیم که طی روزهای جاری ، این تبلیغات ابعاد جنون آمیزی پیدا کرده وامروز میرود که تمام شود تا حوادث روزگار چه پیش آورد و برای سیستم تبلیغاتی رجوی کاری دست وپا کند که البته بدون آنهم قادرند زمینه های مصنوعی ای هم تهیه کرده و توفان های متعددی درفنجان برپا کند!

  • یعنی شما واقعا باین اعتقاد هستید که سیستم آمریکائی، دولت وشخصیت مدرن به معنای واقعی آن را میپذیرد ومیپذیرفت؟ تعریف من از مدرنیزم ، کمک به توسعه ی همه جانبه ی یک کشور است که آمریکا ابدا این نوع مدرنیزم را نمی پسندد

  • با اینهمه توصیف ، بازهم تاکید دارم که هنوز باید منتظر آینده بود ودرعمل سنجید که ترامپ چقدر راست یا دروغ گفته وامکاناتش برای اجرای برنامه هایش تا چه حد است.

  • درشکل عام خود، این طبیعی است که رسانه های یک کشور درمقابل هجمه های یک مقام کشوری که دشمنی های زیادی هم با ما کرده و زخم های وارد آورده اش برپیکر ایران التیام نیافته ، موضعگیری کند و این مسئله ربطی به هراس ندارد!