• درحالیکه فرقه ضد میهنی وبدنام ومتاصل رجوی از برای گردهمایی غرب پسند خود در ویلپنت پاریس در10 تیرماه آتی به جمع آوری " آدم " وبا هزینه های گزاف ازپول بادآورده نفتی حمایت صدام وآل سعود ؛ ازاقصی نقاط جهان خاصه اقشار فقیر و مهاجران بی پناه و دشمنان و معاندان رنگ وارنگ ضد ایرانی درتلاش و تکاپواست ؛ نابخردانه حضور حماسی و باشکوه مردمان غیور و انقلابی ایران زمین در راهپیمایی روز جهانی قدس دردفاع از ملت مظلوم فلسطین را ؛ "خیمه شب بازی" قلمداد کرده است .!

  • دراین وانفسا فرقه بدنام رجوی ترسان و لرزان از موشک باران مقررات هم پیمان داعشی خود در دیرالزور به هزیان گویی روی آورده است ودرسایت رسمی خود بلغور کرده است " موشکها دربیانهای دیرالزورفرود آمده است وازمردم بیگناه کشته گرفته است "!!

  • ..ومسول جلسه که شخصی جزرجوی نبود با دجالگری خاص جهت تبرئه خودش ازاین ماجرای تشنج آفرین بازرسی بدنی گفت " والله بالله من خبرازبازرسی شمایان درهنگامه ورود به جلسه نداشتم .الان هم متعاقب درجریان قرارگرفتن امر؛ مسولین شما را توبیخ کردم وسفارش اکید کردم که درجلسات آتی ؛ مطلق امربازرسی آنهم ازبعد جنسی صورت نگیرد ."لازم به ذکراست که درتمام جلسات رجوی امربازرسی حتی شدیدترازقبل برغم مخالفت اعضای نگون بخت صورت می گرفت وادامه دار بود ...

  • دراین مانورمن با گروه تحت مسولیتم که با یک تیم چهارنفره دیگرتقویت شده بود, درموضع نفوذ به پایگاه فرضی مستقرشدم که معاون گروهان نیزدرکنارمن حضورداشت. دوگروه دیگرقراربود درحمایت ازگروه من آماده ورود به پایگاه وتسخیرآن باشند وگروه تهاجم آخرین گروه بود که آخر سر وارد پایگاه میشد ولیکن مسولیت تهاجم وآتشباری اولیه را بعهده داشت.

  • ناگهان دریک چشم هم زدنی صدای شلیک آرپی جی 7 ؛ کوهستان کانی ابراهیم را درهم کوبید وپیکرمرزبان غیور و شجاع را متلاشی کرد و سکوتی سهمگین از این جنایت هولناک تمام کانی ابراهیم را فرا گرفت. هیچکس را یارای مخالفت با این جنایت هولناک نبود

  • درجریان ماموریت وارتباطاتی که با مقرفرماندهی درپایگاه ابراری وهمچنین ازارتباط فی مابین دوگروهان درماموریت فهمیدم که گروهان بهروزماموریت دارند یک تیم دونفره عملیاتی را برای انجام عملیات به اولین شهرایران برسانند وگروهان ما که زودترعازم منطقه شده بود نقش هموارکردن مسیروتضمین امنیت ماموریت را بعهده داشت.

  • تروریست تروریست است . تروریست خوب و بد هم ندارد . تمام تروریستها از یک آخور نشخوار و تغذیه میشوند. پدرخوانده تروریسم امریکا و استکبار جهانی است که افسار سایر تروریستها را به دست دارد و به اهدافی که می خواهد هدایت میکند. رجویها و داعش هم بعنوان نوچه پدرخوانده تروریسم دراین دستگاه تعریف میشوند .

  • لحظات ودقایق بسرعت سپری میشد ولیکن ازصف طویل رای دهندگان پرشور انگارکه چیزی کم نمیشد وبدین صورت دلهره واضطراب عدم رسیدن نوبت رای دهی به ما بشدت آزارمان میداد.

  • متعاقب اطلاع از وخامت حال پدرومادردردمند و چشم انتظار اسماعیل پورمحمدعلی بازکیایی ازاعضای اسیر در فرقه بدنام رجوی در آلبانی عصر یکشنبه مورخه هفتم خردادماه 1396 مصادف با اولین روزماه مبارک رمضان به عیادت آنان رفتیم و سعادت نصیبمان شد تا صمیمانه به درد دل شان گوش بدهیم.

  • اینجانب محمدولی قلیزاده پدر علی قلیزاده هستم. ازشما مقام عالی سازمان ملل استدعا میکنم به داد فرزندان ما که سالهاست تحت کنترل شدید روحی و روانی گروه تروریستی رجوی هستند برسید.