• از اولین حامیان این عقب افتادگان و متحجرین دنیای وحشی ،همین مجاهدین مدعی دمکراسی در ایران و آزادی دروغین ، به رهبری مریم رجوی بودند که از آنان به عنوان « عشایر انقلابی عرب » نام برده و تمام قد به حمایت از آنان برآمدند تا شاید آنکه در امتداد ارتباطات گروهی و سازمانی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی بتواند با بهره جویی از آنان خود را از باتلاق عراق نجات دهد .

  • اما آن چیزی را که شخصآ از سخنان آقای ترامپ برداشت کرده ام این است که در دوران ریاست آقای ترامپ حال گروه های تروریستی منجمله مجاهدین خوب نخواهد بود، مواضع آقای ترامپ تا اینجا تماما به ضرر گروه هایی است که سابقه تروریستی دارند، البته برای سازمانی مثل مجاهدین این ضرر ضریب می خورد چرا که اینها ( مجاهدین) ترور مستشاران امریکایی را در دوران شاه در پرونده خود دارند

  • گستاخی ولگرد های خیابانی و نامه نگاری به ریاست جمهوری امریکا برگرفته از اشتباهات سیاست دولتمردان پیشین امریکا است که به گروه تروریستی مجاهدین خلق بها دادند و در عین چشم پوشی از جنایات و آدم کشی داعش گونه آن ها و نقض حقوق افراد در بند و اسیر خود که ابتدایی ترین آن ارتباط تلفنی با خانواده شان و ارتباط با دنیای خارج بوده؛ آن ها را از لیست تروریستی خارج و از آن ها حمایت نمودند

  • رجوی برای اینکه بتواند حمایت وزارت امور خارجه و پنتاگون را در آمریکا جلب کند تلاش بسیاری نموده اما معمولا در حد یک بیانیه و سخنرانی موارد ختم می شود این وضعیت در فروپاشی آنها تاثیری نخواهد داشت

  • متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان ، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل مطلق به این رسانه های سلطه گران، دچار اشتباه مهلکی شده اند و شاید خود نیز قربانی این ساده لوحی شده اند ، درمی یابند که باید به گفته های دیگران هم توجه نموده وازسطحی نگری، اغفال شدن وخودزنی جلوگیری کرد!

  • مسعود خدابنده نیز درباره ی بافته های فرقه ی رجوی، می گوید:" مجاهدین خلق برای نقشی که در دادن اطلاعات دروغ و پروپاگاندا ایفا می کند بدنام است." او این گونه پرده از ماهیت فریبکار این فرقه بر می دارد :" بارها در طول سال های گذشته ، مجاهدین خلق برای اطلاعات و گزارش های غلط در مواردی چون مذاکرات 1+5 با ایران، بی حیثیت شدند

  • معلوم نیست که درزمانی ترکی الفیصل جانی را به پدر معنوی خود تبدیل کرده، با اسرائیل نرد عشق میبازید و به دست وپای مقامات آمریکائی میافتید که کاری بنفع رجوی ها بکند، چگونه میتوانید خود را در صف ستمدیگان ببینید؟!

  • بدلایل نامعلومی، دولت استرالیا به یکباره بیادش افتاد که باند رجوی را از لیست تروریستی خود خارج کند و بر کسی روشن نشد که وقتی این گروه ضد ملی ایرانی درلیست تروریستی بودند، چه کاری ازدستشان برآمد ونکرد که با خارج شدنش از این لیست، بتواند شق القمر کند!

  • مجاهدین در کارنامه خود بیش از ۲۰ سال وابستگی نزدیک به دیکتاتور عراق را که در خوشبینانه ترین شکل از (۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ )به مدت بیست سال به درازا کشیده شده است

  • این فرقه ی منحط و مرتجع و قرار گرفته در مدار ارتجاع منطقه و امپریالیزم و جناح هارتر صهیونیستی آن ، درهمسویی تام و تمام بااین دشمنان بشریت، هراتفاقی را که برعلیه این سلطه گران میافتد، غمگین شده و هر حادثه ی بنفع آنها را با خوشحالی غیر قابل وصفی منعکس مینماید.