• تیرهای خلاص که توسط خود مجاهدین زده شد

  • شماری از شاهدان كه در قرارگاه های مجاهدین خلق بازداشت و شكنجه شدند از فردی به نام حسن عزتی به عنوان یكی از بازجویان خود صحبت كردند. پسر حسن عزتی، یاسر عزتی كه در این گزارش با وی نیز مصاحبه شده است، هویت پدر خود را به عنوان بازجوی سازمان تائید می كند.

  • "انستیتوی تحقیقات دفاع ملی" آمریکا در گزارش تحقیقاتی خود، جذب 70 درصد از نیروهای سازمان مجاهدین خلق را "غیرداوطلبانه" و با فریب، تطمیع دروغین و تهدید عنوان و تصریح کرده است، این سازمان تروریستی با وعده های دروغ از جمله وعده کار همراه با حقوق، اعطای زمین، کمک در دریافت پناهندگی، دیدار آزاد با خانواده، امکانات بهداشت و درمان عمومی و حتی ازدواج نیرو جذب کرده و عضوگیری این سازمان از سال 1986 دواطلبانه نبوده است.

  • مستند مجاهدین خلق و روابط ایران و آمریکا

  • سازمان مجاهدین خلق دارای یك خصلت و به عبارت دقیق تر ویژگی است كه آن را از تمام فرقه ها و گروه های تروریستی متمایز می كند . این ویژگی ممتاز جاسوسی است . با این توصیح به سال 1364 بر می گردیم . زمانی كه مسعود رجوی تصمیم گرفت در یك اقدام مثلا استرتژیك به عراق برود و مبازرات انقلابی اش ! را دست در دست صدام و با قتل و كشتار فرزندان وطن به پیش ببرد. بعد از فروپاشی حكومت دیكتاتوری بعث، سازمان مجاهدین خلق با توسل و تمسك به همین كاركرد خود توانست به حیات خود ادامه دهد. تنها تفاوتش، خدمتگزاری برای اربابی بود كه جایگزین صدام بعثی شده بود . این ارباب كه زمانی آن را امپریالیسم جهانخوار می نامیدند اكنون مامن و ماوایی برای این انقلابیون! تروریست تبدیل شده بود و در عوض آنها برای آن جاسوسی می كردند.

  • دلایل روشنی مبنی بر دست داشتن عوامل فرماندهی و شاخه های سازمان القاعده در این کنفرانس ها وجود دارد؛ حضور آنها در همه این میتینگ هایی که درشهر اشرف برگزار میشود پررنگ است، بعلاوه جلسات ماهیانه ای نیز هست که فرماندهان القاعده لباسشان را با لباس کمیته های مردمی تعویض کرده اند. در همین حال اطلاعاتی مبنی بر سوار کردن تیربارهای سنگین بر روی ماشین های (خودروهای نظامی) سازمان القاعده توسط کارگاه فنی پادگان اشرف گزارش شده است.

  • ملاقات پشت دیوار اشرف

  • فیلمی مستند در ارتباط با خشونت و ترور های کور فرقه رجوی بر علیه مردم و شهروندان بی گناه ایرانی.

  • اغلب اعضای سازمان مجاهدین خلق نه تروریست بوده و نه مبارز آزادی هستند بلکه افراد گرفتار و مغزشویی شده ای هستند که در صورتیکه از رهبری سازمان جدا شوند مایل به بازگشت به ایران خواهند بود. بسیاری از اعضا با فریب از کشورهای دیگر با وعده های دروغ به عراق برده شده اند تا صرفا گذرنامه شان توسط رهبری سازمان که از فشارهای فیزیکی، زندان، و سایر روش ها برای ممانعت آنان از جدا شدن استفاده میکند مصادره گردد.

  • کسانی که کمپ اشرف را بطور داوطلبانه ترک کرده اند گزارشاتی در خصوص مغزشویی، تحمیل آموزش ها و رفتار خشن توسط سازمان مجاهدین خلق در قبال کسانی که میخواهند جدا شوند داده اند. این اطلاعات به نمایندگان مجلس در راستای اجرای وظایف نمایندگی داده شده و مربوط به هیچ فرد خاص یا شرایط بخصوصی نمیشود و باید به عنوان اطلاعات بروز شده تلقی گردد. قوانین یا سیاست ها میتوانند از زمان بروز شدن این گزارش تغییر یابند. متخصصین مناسب و مسلط باید در صورتی که نظرات یا اطلاعات خاصی مد نظر است مورد مشاوره قرار گیرند.