انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق مجاهدین به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان تأسیس شده است.

کلیات:

انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان در داخل کشور تأسیس و فعال شده است.  - فرقه تروریستی رجوی (سازمان مجاهدین خلق) سالیان سال است که بسیاری از افراد صدیق و فداکار این کشور را در اسارت ذهنی و حتی عینی خود نگاه داشته و از آنان در جهت امیال رهبری سازمان سوء استفاده مینماید. 

- این سازمان جهنمی با استفاده از شگرد ها و ترفند های معمول تمامی فرقه ها توانسته است با قطع ارتباط این افراد با محیط داخل کشور و همچنین خانواده هایشان، آنان را هرچه وابسته تر نگاه داشته و در نتیجه به شدت استثمار نماید. 

- "انجمن نجات" توسط جمعی از اعضای سابق به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق هستند و کمک به خانواده های رنج کشیده آنان در داخل کشور تأسیس و فعال شده است. 

 

ساختار:

- اعضای رها شده از بندهای ذهنی و عینی فرقه و همچنین خانواده های اعضای دربند، تشکیل دهنده این انجمن میباشند.

- این انجمن به هیچ ارگان دولتی و سیاسی وابسته نیست، ولی تا حد توان از امکانات موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهدافش استفاده مینماید.

- این انجمن به شیوه دموکراتیک اداره میشود.

 

اصول:

- صداقت و بیان حقایق، رسالت اصلی انجمن نجات است. ایراد بیانات و تبادل اطلاعات از جانب انجمن تماما متکی بر مستندات انکار ناپذیر میباشد.

- انجمن نجات دست هر کسی را که از موضع انسان دوستانه به یاری انجمن اقدام می نماید به گرمی میفشارد.

- انجمن نجات هرگونه اعمال قهرآمیز را قویا محکوم و مردود دانسته و هیچگونه ارتباطی با سازمانهایی که از خشونت برای رسیدن به اهدافشان استفاده مینمایند برقرار نمیکند.

 

اهداف:

- نجات دوستان و همرزمان سابق از چنگال فرقه تروریستی رجوی و برقراری پیوندهای عاطفی از دست رفته و رشته های گسسته آنان با خانواده و عزیزان چشم براهشان.

- کمک به نجات یافتگان از سازمان برای وصل به خانواده و برقراری اتحاد خانواده های فروپاشیده و شروع زندگی مجدد شرافتمندانه.

- برقراری ارتباط بین خانواده ها و عزیزان در بندشان در عراق.

- یاری به خانواده هایی که در فراق عزیزانشان سالهاست در رنج و حرمان به سر میبرند و تلاش برای التیام زخم های کهنه آنان.

- افشاگری بر علیه فرقه تروریستی رجوی و آگاه نمودن جوانان پرشور و ساده دل از واقعیات درون سازمان به منظور جلوگیری از به اسارت در آمدن آنان در چنگال اهریمنی فرقه.

 

وظایف:

- ارتباط با سازمان ها و ارگان های حقوقی و بین المللی جهت جلب حمایت آنان برای رسیدن به اهداف مشخص شده انجمن

- ارتباط گسترده با خانواده ها و مطلع نمودن آنان نسبت به کارکردهای فرقه در راستای کمک به عزیزان اسیر آنان در عراق.

- انتقال تجارب اعضای سابق و اطلاع رسانی از طریق دیدارها، برقراری جلسات، ایجاد پایگاه اینترنتی، چاپ نشریات، و غیره.

- استفاده از تمامی امکانات در دسترس، برای جلب کمک به هر طریق ممکن، جهت گسترش کار انجمن و رسیدن به اهداف آن.

- انجام اقدامات حقوقی از قبیل اخذ ویزا، مهیا کردن شرایط سفر به عراق، ارتباط با ارگانهای ذی ربط ایرانی و عراقی جهت ایجاد تسهیلات در امر مسافرت خانواده ها، برقرار کردن جلسات توجیهی با جدا شدگان و خانواده ها، و غیره

با انجمن نجات در ارتباط باشید
ارتباط با ما

انجمن نجات در شبکه های اجتماعی