بعد از اخراج آخرین گروه از اعضای سازمان از اشرف به کمپ جدید سران فرقه باز هم در تبلیغات خود سعی کردند این گونه نشان دهند که پیروزی بدست آورده و اکنون مبارزه وارد مرحله جدیدی شده است !!
سئوال این است این همه سال جار و جنجال و به کشتن دادن افراد برای باقی ماندن در اشرف برای چه بوده ؟ مسعود و مریم از اشرف به عنوان ناموس هر مجاهد خلق یاد می نمودند اکنون این ناموس را به باد داده و سعی دارند با فریبکاری آنرا در جای دیگری جستجو کنند .
رجوی ها طی این سالیان با نام قرارگاه اشرف و به بهانه مبارزه برای سرنگونی افراد خود را در حصار تشکیلاتی نگهداشته تا از این طریق به امیال شیطانی خود برسند .
رجوی ها سعی کردند در اشرف با شعار سرنگونی و جنگ صد برابر باز هم بر طبل توخالی جنگ کوبیده تا با این فضا به اعضای خود روحیه داده و عنوان نمایند که اشرف تنها جایی است که تا سرنگونی !! می باید در آنجا بمانند ولی بعد از فشار خانواده ها برای دیدار و فشار مجامع بین المللی و تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج از اشرف ، سران فرقه برای همسویی و نشان دادن حسن نیت به غرب و نزدیکی به آن دست از پا درازتر اشرف را با خواری تمام ترک نموده و این پیام را به غرب بدهند که حاضرند غلام حلقه بگوش آنها برای مخالفت با حکومت ایران باشند و در این راه از هیچ جنایتی کوتاهی نخواهند کرد .
همه این سالیان رجوی های فریبکار با شعار اشرف ناموس هر مجاهد خلق و یا ما به هیچ قیمتی حاضر به ترک از اشرف نبوده و حاضر هستیم که جانمان را هم بدهیم ، اشرف خانه دوم ماست . اشرف که تا مدتی قبل کانون استراتژیک آزادی خواهان منطقه بود ، بعدا تغییر ماهیت داده به کانون استراتژیک آزادی خواهان کل دنیا تبدیل شد !! پس اکنون که این کانون از بین رفته آزادی خواهان جهان بدون اشرف چکار کنند !! و هزاران دروغ دیگر. او باید به اعضای متناقض خود جواب بدهد که چگونه با شیادی عمر آنان را به باد داده و آخر مبارزه وی برای سرنگونی سر از مشکل فاضلاب و کمبود آب و نداشتن درخت در لیبرتی در آورده است .
مریم قجر که سالیان بعد از فرارش از عراق با نام اشرف توانسته بود که دست به عوام فریبی بزند اکنون دیگر این حنای دجالگری وی در اروپا رنگی نداشته و دیگر کسی برایش تره خورد نخواهد کرد .
وقتی رجوی از اولین ناموس هر مجاهد خلق !! که سلاح بود کوتاه آمد طبیعی بود که هر روز مراحل جدیدی از این بر باد دادن ناموسش را طی کند و دیگر به جایی رسیده که مجبور شده همه ناموس های نداشته خود را بر باد بدهد و نام اشرف به زباله دان تاریخ ریخته شود .
بعد از اشرف باید منتظر انحلال تشکیلات فرقه در کمپ جدید باشیم چرا که این آخرین مرحله از بر باد دادن ناموس رجوی هاست .

برچسب ها