باشگاه خبرنگاران با همکاری موسسه راهبردی دیده بان در اولین دیدار از پادگاه مخوف اشرف تصاویری را از این پادگان نظامی تهیه كرده است كه عمق فاجعه در این مركز را نشان می‌دهد.

بخشی از تجهیزات اوراقی گروه تروریستی مجاهدین كه برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروه در اشرف باقی مانده‌اند
اتاقك دیده بانی در ابتدای اشرف كه در حال حاضر به ویرانه تبدیل شده است
اعضای گروه قبل از خروج خود از پادگان تمامی اسناد و عكس‌های مربوط به گروه را از بین برده‌اند
انتقام گیری اعضای گروه تروریستی مجاهدین از سركردگان گروه
مجسمه دو شیر در ابتدای پادگان اشرف كه از پاركی در كرمانشاه به سرقت رفته است
اعضای گروه تروریستی برای جلوگیری از فرار اعضا در اطراف پادگان خندق كنده بودند
تعدادی از اعضای گروه كه در پادگان باقی مانده‌اند
سنگ‌هایی كه اعضای گروه برای پرتاب كردن به سمت خانواده‌ فریب خوردگان استفاده می‌كردند
كانكسی كه خانواده فریب خوردگان در آن حضور داشتند و مجاهدین با پرتاب سنگ به آن‌ها اسیب رسانده‌اند
شی ای كه مجاهدین جلوی چرخ ماشین‌ها می‌انداختند تا چرخ ماشین‌ها پاره شود
اعضای گروه در حال نگهبانی در ابتدای در ورودی پادگان
محوطه جلوی اتاق شكنجه گاه مجاهدین كه عبارت عذاب روی آن نوشته شده است
اتاق شكنجه گاه مجاهدین
اتاق شكنجه گاه بر روی سقف آن دوربیین مدار بسته نصب شده بود
تابوتی كه مورد استفاده قرار می‌گرفت
پادگان اشرف اكنون به محل رفت و آمد سگ‌ها تبدیل شده است
تخته‌ای كه اعضای گروه روی آن كارهای خود را می‌نوشتند.
همان طور كه در این عكس مشاهده می‌كنید یكی از مهمترین موارد نوشته شده روی تخته موضوع سوریه است كه دور آن خط كشیده شده است
كارهای تشكیلاتی مجاهدین در جدا كردن بند رخت اعضاف هریك از اعضا باید لباس را روی بند رخت خود پهن می‌كرده است.

برچسب ها