برابر اخبار رسیده ، این خانم که شریک جرم درجه اول مسعود رجوی در مغزشوئی ، اسیر کردن و زندانی نمودن اعضای این جریان و سر به نیست کردن معترضین به مناسبات بغایت ضد انسانی تشکیلات رجوی بوده وحالا درظاهر هم که شده ، تمامی امکانات وقدرت رجوی پنهان شده ازانظار عمومی را قبضه نموده ، بدنبال انجام ملاقات های چند درکمپ تیرانا ، به آلبانی مراجعه کرده وبا خشم زیاد به انجام این ملاقات های محدود خانوادگی اعتراض کرده وآنرا بمثابه درنوردیدن مرز سرخ فرقه ی رجوی محکوم نموده است!
با این وصف، درمیان تضادهای زیادی که این گروه مستبد وضد میهنی مطرح میسازد ، مراجعه ی سریع این بانوی اول رجوی گم وگور شده ، نشان می دهد که تضاد اصلی این گروه بدنام ، با خانواده هایی است که فرزند شان بعنوان اسیر وگروگان آن می باشند!
بقرار معلوم، متعاقب این حضور مریم در تیرانا وسخنرانی ها وپرخاشگری های او ، بازهم نشست های دیگ  و... برقرار شده و دراین جلسات فرزندان ما بار دیگر مورد انواع آزار واذیت ها و شکنجه های روحی قرار گرفته و مجبور میشوند که به شخصیت خود چنگ بیاندازند!
ما ضمن یاد آوری به دولت های آلبانی و ایران که وظایفی دراین مورد داشته وباید عمل کنند ، این اقدامات مریم رجوی را  بشدت محکوم کرده واز سازمان های حقوق بشری و مردم شرافتمند وبشریت ترقی خواه جهان می خواهیم که درجلوگیری ازاین شکنجه ها ، یاور این اسرا و ما - بعنوان اعضای خانواده ی آنها-  باشند.
آذربایجان شرقی – ایران
علي اصغر كرمي هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
كريم نعلبنديان – برادر اشرفی والایی
ابوالفضل شيخ بيگلو-  فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدي داوود پور مهدی (برادر)
خيراله محمد علييان – سیف اله وخانم  محمد علییان (برادروخواهر)
منصور عباسخاني-  محمد عباس خانی (برادر)
فیروز ساعدی  - مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
امير ائلغمي - رحیم ائلغمي (برادر)
محمدتقي صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهيد سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مولود  طاهري نژاد - خانم شهن طاهري نژاد (خواهر)
محمد حسين دادگر اقدم - غلامحسین دال (برادر)
سيد رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
اصغر فتحي- حمزه فتحي  (برادر)
حسن رهنماي آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
يوسف خوب زماني – معصومه خوب زمانی (خواهر)
محمد رضا قديمي سرند – اصغر علیزاده گان ( برادر)
حميد طاهري خسروشاهي – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضايي -  اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علي باغبان باشي – محمد رضا باغبان باشي (برادر)
محسن سرداري - سردار ی (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)
حسين اميري پارام – محمد باقر امیری پارام ( برادر)
رامین  حسن پور- حمید حسن پور (برادر)
حسن محرمی کوچه باغ -- خانم محرمی کوچه باغ (خواهر)
حسنعلي پور محمد روحي - عليرضا پور محمد روحي(برادر)
كريم جواني - عباس پور وند آبادي (داماد)
مجيد چوپاني - خانم طاهره چوپاني (خواهر)
محمدنصيري دغليان- اسماعيل نصيري(برادر)
اسدالله حسين زاده حصاري- عبادالله حسين زاده حصاري (برادر)
ذكر علي زيبايي - جليل زيبايي (برادر)

برچسب ها