کتاب "اطلس اسلام رادیکال" متن زیر بخشی از کتاب " اطلس اسلام رادیکال" نوشته ی آقای خاویر روفر می باشد. این کتاب در سال 2007 در پاریس به زبان فرانسه ، توسط انتشارات Cnrseditions  منتشر شده است. بنابر اظهارات نویسنده  در پیشگفتار کتاب، هدف از تألیف این کتاب ارائه ی راه چاره ای سودمند در مقابل عدم آگاهی از اسلام رادیکال است. در این کتاب به تمام سازمان های اسلامی افراطی و تروریست اعم از القاعده و مجاهدین خلق پرداخته شده است. و تحلیلی بر اسلام رادیکال چه شیعه و چه سنی ، مکاتب و تئوری های سازمان های رادیکال ، شبکه ها و حامیان آن ها ، سوابق و فعالیت های آن ها به تفصیل ارائه شده است. در صفحات 335 تا 340 این کتاب، گزارشی بسیار مختصر از فعالیت ها ، سوابق و ایدئولوژی ... سازمان مجاهدین خلق ،ارائه شده است  به نحوی که بسیاری از حقایق در خصوص این سازمان ناگفته مانده است.

برچسب ها