سال 91 در لیبرتی جشن سرنگونی رجویها و آزادی اسیران

روز یكشنبه 20 فروردین و در سال جدید اولین كارزار خانواده های خوزستانی برای آزادی عزیزانشان استارت خورد. دهها خانواده با حضور در دفترانجمن نجات شاخه خوزستان و در میان شور و شوق غیر قابل وصف، یكبار دیگر برای درهم شكستن تشکیلات پوسیده و رو به اضمحلال رجویها،هم قسم شدند.خوشحالی زاید الوصفی، فضای انجمن را فراگرفته بود، و بازار دید و بازدید و دیده بوسی و تبریك سال نو داغ بود. خانواده ها با مروری برفعالیتهای سال گذشته، برنقش تعیین كننده خود، به عنوان یك پارامتر اصلی درعقب نشینی فرقه رجوی از پادگان اشرف تاكید كردند. علیرغم یك سال تلاش بی وقفه هیچگونه خستگی در چهره آنان دیده نمی شد.آنها سال 91 را هر كدام به گونه ای معنی كردند.
آقای وادیان: یك سال تلاش بدون ذره ای احساس خستگی
كاظم شهیدی: سرتاسر پیروزی
آقای كاربخش: ایمان به سرنگونی رجوی
آذرجلیلیان: سال ذلت وخاری رجویها
نادرزارع: عید بزرگ خانواده ها وعقب نشینی مفتضحانه رجویها از اشرف
نصرالله پیرزادی: جنگ تمام عیار خانواده ها با رجویها
آقای علاف پور: سال رسوایی جهانی رجویها
هدیه آزادی: كمك و یاری خدا به خانواده ها
صالح مقدم: عقب نشینی رجویها – پیشروی خانواده ها
رحمان حنظل زاده: سال پیروزی خانواده ها ایمان اسیران به رهایی ازچنگال رجوی
محمد چهارلنگ: سال ضربه آخر به خانواده ها
فریبا سرخی: سرتاسرجنگ – خیرات و بركات برای خانواده ها
رضا رمضانی: فرار رجوی از پادگان اشرف
فاطمه اكبری: سال اتحاد و یكدلی خانواده ها درجنگ با رجوی ضد بشر
حسن باوی: آغاز مرگ تشكیلات رجوی
عادل كشمیری: سال برملا شدن توطئه رجویها درقربانی کردن اعضا در19 فروردین سال گذشته
حسن حمادی: فرارمفتضحانه – سال آغازیك سقوط
عباس بیداری: ایمان به وعده خدا – باطل رفتنی وحق گرفتنی است.
عباس اسدی: بهترین سال خانواده ها – سراسر پیروزی و موفقیت
غریب ناصری: سال محاصره اشرف توسط خانواده ها
شور و ولوله زیادی حاكم بود. درهرگوشه انجمن خانواده ها ازعزم خود برای آزادی اسیرانشان سخن می گفتند. بدین سان اولین كارزار خانواده ها با هدف تغییردوران وشرایط به سوی اشرف و كمپ موقت ترانزیت آغاز شد. تمام صحبتهای خانواده ها برای سال جدید دریك جمله خلاصه میشد:
سال 91 دركمپ موقت لیبرتی جشن سرنگونی رجوی و آزادی اسیران

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.