لیست جدید؛ تبلور بیاعتباری سیاسی باند رجوی

حضور هم "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > زمان القاعده با تمام شاخه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > هایش و "سازمان مجاهدین خلق" و "ارتش آزادی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > بخش ملی" در لیست جدید گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی امریکا که در 8 آوریل 2008 منتشر گردید*، قبل از هر چیز نشان از دو شکست عمده و پرهزینه برای باند رجوی دارد :

تلاش "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های چندین و چندساله "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی بقایای رجوی برای خارج ساختن نام این گروه از لیست گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی امریکا، علی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > رغم سرمایه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های کلان و به صحنه آوردن تمام ظرفیت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های حقوقی و دیپلماتیکی از رهگذر جلب نظر برخی از اعضای پارلمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های کشورهای غربی، بی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > نتیجه مانده است.

اقدامات مذبوحانه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی رجوی برای الصاق این گروه به مسأله "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی عراق و توصیه به امریکا برای باز گذاشتن آن "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها و اجازه دادن به مداخله "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گری در امور داخلی عراق نیز بی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > فرجام مانده است .

رجوی اگرچه از حضور در لیست گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی استقبال می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند و به این بهانه تمام ناکامی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها، ناتوانی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها و شکست "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های پی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > درپی و به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > طور عام به گل نشستگی گروه تروریستی مجاهدین به نشانه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی بن "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > بست روش خشونت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > آمیز و تروریستی را توجیه می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند، اما حضور در لیست گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی از یک نظر خفت بسیار بزرگی برای مجاهدین محسوب می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شود، به این دلیل که خوش "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > رقصی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های آنان برای امریکا و غرب و خدمت صادقانه به منافع اسراییل، حتی توجه دشمنان ایران را نیز جلب نکرده و نشان می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > دهد که "بی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > اعتباری سیاسی" همچنان یکی از اصلی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ترین بحران "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های مبتلابه باند ضدایرانی رجوی است .

توضیحات وزارت خارجه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی امریکا، به شناخت ابعاد بی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > اعتباری باند رجوی و این "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > که صرفاً به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان یک دار و دسته "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی تروریستی شناخته می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شوند، کمک شایانی می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند :

اداره "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی تنظیمات ضدتروریسم در وزارت خارجه به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > طور مداوم فعالیت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی فعال در سرتاسر دنیا را زیر نظر دارد تا اهداف بالقوه برای نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست را تشخیص دهد. این اداره در هنگام بررسی این اهداف بالقوه، نه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > تنها به حملات تروریستی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ای که تابه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > حال توسط یک گروه انجام شده نگاه می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند، بلکه حتی اگر این گروه در طراحی و زمینه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > سازی برای فعالیت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی احتمالی در آینده دست داشته باشد و یا قابلیت و نیت اجرای چنین عملیاتی را داشته باشد مد نظر قرار می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > هد .

هنگامی که یک هدف تشخیص داده شد، این نهاد سابقه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی اجرایی مفصلی را فراهم می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند که انبوهی از اطلاعات است و معمولاً شامل اطلاعات با منابع طبقه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > بندی شده است که ثابت می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند گروه مزبور معیارهای لازم برای شناسایی به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست را دارا است. اگر وزارت امور خارجه در اجماع با دادستانی کل و وزارت خزانه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > داری تصمیم به معرفی یک گروه به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست بگیرد، کنگره از قصد این وزارت برای تروریست خواندن یک سازمان آگاه می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شود و طی 7 روز به بررسی این موضوع می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > پردازد. ضرب "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > الاجلی که برای مطابقت با قانون مهاجرت و تابعیت نیاز است .

پس از اتمام 7 روز انتظار و در صورت عدم اقدام کنگره برای جلوگیری از این نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری، اظهارات مربوط به نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری در فدرال رجیستر (اداره "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی ثبت فدرال) انتشار یافته و از این به بعد گروه مورد نظر رسماً به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست شناخته می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شود. طبق قانون هر سازمانی که به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست معرفی شده است، 30 روز پس از انتشار لیست توسط اداره "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی فدرال، مهلت اعتراض به دادگاه استیناف ایالات متحده در بخش کلمبیا را خواهد داشت .

تا به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > حال طبق قانون مهاجرت و تابعیت، سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی خارجی باید هر دو سال یک "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > بار دوباره معرفی شوند و در غیر این "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > صورت از لیست خارج می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شوند. با این حال در پی اصلاحات اطلاعاتی و قانون پیشگیری از تروریسم سال 2004، شیوه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های خاص بازنگری و خارج "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > سازی از لیست، جایگزین شرایطی شد که یک گروه برای قرار گرفتن در لیست تروریستی یا خروج از آن بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گرفت. اصلاحات اطلاعاتی و قانون پیشگیری از تروریسم مقرر می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > کند که سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی خارجی می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > توانند پس از دو سال از معرفی به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست یا در صورت دوباره قرار گرفتن در لیست، پس از آخرین باری که در لیست قرار گرفته "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > اند، دادخواست خروج از لیست را تنظیم کنند و یا دو سال پس از آخرین بار که دادخواست خروج تنظیم کردند. سازمان مورد نظر باید دلایل کافی برای اینکه نشان دهد شرایط به اندازه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی لازم برای صدور حکم خروج از لیست فراهم شده، ارایه دهد .

اگر پس از نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری ظرف مدت 5 سال چنین بازنگری انجام نگرفته باشد، آنگاه ضروری است که وزارت خارجه نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری را مورد بازنگری قرار دهد تا تعیین کند که آیا خارج کردن اسم سازمان از لیست به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > جا است یا نه؟ در ضمن وزارت خارجه می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > تواند هر موقع براساس یافته "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها مبنی بر اینکه شرایطی که باعث نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری سازمان به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست شده است برای صدور حکم خروج یک سازمان از لیست به اندازه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی کافی تغییر کرده است، سازمان مزبور را از لیست خارج کند و یا اینکه امنیت ملی امریکا حکم خروج از لیست را صادر کند. برای ثبت نام یک سازمان در لیست نیز همین شیوه اتخاذ می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > شود. البته نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست ممکن است توسط قانون کنگره فسخ شود و یا به حکم دادگاه ملغی اعلام شود .

معیارهای قانونی برای معرفی یک سازمان تروریست طبق بند 219 قانون مهاجرت و تابعیت طبق آخرین اصلاحیه :

1- سازمان مورد نظر باید خارجی باشد .

2- سازمان مزبور باید درگیر فعالیت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی باشد .

3- فعالیت تروریستی سازمان مورد نظر باید امنیت امریکایی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها یا امنیت ایالات متحده (دفاع ملی، روابط خارجی و یا منافع اقتصادی) را تهدید کند .

پیچیدگی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های قانونی نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری :

1- برای یک امریکایی یا کسی که در حوزه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی قضایی ایالات متحده باشد، هرگونه کمک آگاهانه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی مادی و یا فراهم "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > سازی منابع برای سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی خارجی غیرقانونی است .

2- اگر نمایندگان و اعضای یک سازمان معرفی شده به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست خارجی باشند قابل تصدیق نبوده در شرایط خاص قابل اخراج از ایالات متحده خواهند بود .

3- هر موسسه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی مالی امریکایی که آگاه شود مبالغ و سرمایه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > هایی را دارا است و یا در کنترل دارد که در آن یک سازمان شناخته شده به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست منافعی دارد، باید هم "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > چنان مالکیت آن را دارا باشد، اما مبالغ را به اداره "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی کنترل دارایی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های وزارت خزانه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > داری امریکا گزارش دهد .

سایر تأثیرات این نام "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری :

1- حمایت از جلو گیری از سرمایه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > گذاری تروریسم و تشویق سایر ملل در دنباله "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > روی از این روش .

2- رسواسازی و منزوی کردن سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های معرفی شده به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > صورت بین "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > المللی .

3- دست کشیدن از کمک "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های مالی و هدیه به سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های مزبور و تبادلات اقتصادی با آن "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها .

4-  

نشان دادن نگرانی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > مان به سایر دولت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها در مورد این سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها . »

__________________________

* در ردیف 29 و 30 اطلاعیه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی اداره "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی تنظیمات ضدتروریسم وزارت خارجه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی امریکا که در 8 آوریل 2008 منتشر گردیده است نام سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادی "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > بخش ملی به چشم می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > خورد. در مقدمه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی این اطلاعیه آمده است :

"سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی خارجی آن دسته از سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های خارجی هستند که وزارت خارجه آن "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها را طبق بند 219 قانون مهاجرت و تابعیت به "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > عنوان تروریست معرفی کرده است. معرفی سازمان "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی خارجی نقش حیاتی در نبرد ما بر علیه تروریسم دارد و ابزار مأثری در متوقف کردن حمایت از فعالیت "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > های تروریستی و فشار بر این گروه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ها برای رها کردن حرفه "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > ی تروریسم می "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > باشد . "

ایران "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: > دیدبان، بیست و دوم آوریل 2008

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.