مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

فرقه رجوی نابخردانه میخواهد از یک قاتل قهرمان بسازد

محمد رضا ثلاث باباجانی در تاریخ 30 بهمن سال گذشته و در پی تجمع غیرقانونی آشوبگران در گلستان هفتم از خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت مامورین ناجا، آنان را هدف تهاجم عمدی خود قرار داده که منجر به شهادت سه نفر از ماموران به اسامی…

هوچیگری فرقه بدنام رجوی درخصوص راهپیمایی روزقدس ایرانیان

برحسب انتظارامسال نیزفرقه بدنام وضدمیهنی رجوی با کوفتن برطبل تو خالی دروغگویی، مزورانه مدعی شد که راهپیمایی روزقدس درسراسرایران ازجمله در رشت بسیارکساد بوده و بطورمشمئزکننده و وارونه گونه ای مدعی شدند که مردمان آن دیار حتی برای خرید مایحتاج…

وضعیت مبهم ودوگانه فرقه بعد ازخروج امریکا از برجام

اخیراً بعد از خروج امریکا از برجام در سلسله بحثهایی که منسوب به رهبر ناپیدا و مجهول المکان و ممنون التصویر و صداست با عنوان "سرنگونی محتوم- پیروزی محتوم ، با کانون‌ها و شهرهای شورشی قدرتاریخی مردم ایران در نبرد آزادیبخش رقم می‌خورد." در…

عزیمت رجوی به خاک عراق و کانون خانواده صدام

دراین مانورمن با گروه تحت مسولیتم که با یک تیم چهارنفره دیگرتقویت شده بود, درموضع نفوذ به پایگاه فرضی مستقرشدم که معاون گروهان نیزدرکنارمن حضورداشت. دوگروه دیگرقراربود درحمایت ازگروه من آماده ورود به پایگاه وتسخیرآن باشند وگروه تهاجم آخرین…

آیا می شود قبل ازمرگم داود را ببینم و ببویم و ببوسم

بارها و بارها با والدین دردمند و زحمتکش و چشم انتظار داود زاداسماعیلی از اعضای اسیر در فرقه بدنام رجوی در دفترانجمن نجات گیلان ملاقات و دیدارحضوری داشتم و با جان ودل به رنج نامه شان گوش دادم وهمچنین شاهد بودم که به کرات برای دیدارجگرگوشه اش…

خاطره ای از پیمان کردامیرعضو جداشده درآلبانی

بواسطه مطلب منتشره ازسوی انجمن نجات کرمانشاه درسایت نجات از رهایی و نجات پیمان کردامیراز تشکیلات سیاه رجوی اطلاع حاصل پیدا کردم و بسیارهم شادمان شدم . عواطف خانوادگی بر ظلم فرقه ای پیروز گشت. ضمن تبریک وشادباش به اعضای خانواده…

بار دیگر فرقه رجوی بور شد

فرقه رجوی وقتی استراتژی شکست خورده خود را که با مقاومت فزاینده جداشده ها وخانواده های اعضای گرفتاردرعراق حاصل شد در ورطه نابودی دید، ناگزیر به خواست عادلانه ومشروع اعضای ناراضی و خانواده هایشان مبنی برخروج از خاک ناامن عراق تن داد وهرچند…

ارزشها و اعتقادات و باورها در افکار مجاهدین وارونه است

مابعد چند ملاقات حضوری با خانواده دردمند و چشم انتظار احمد و امین تلاوتی از اعضای گرفتار در فرقه بدنام و تروریستی رجوی در دفتر انجمن نجات گیلان ؛ به دعوت والدین اسرای مذکورانجام وظیفه کردم و به جهت یک دیدارنزدیک وصمیمانه به منزل شان رفتم که…

خاطره ای از حضور مسعود در آسایشگاه برادران

برغم اینکه چندماه ازخود زنی جمعی درعملیات موسوم به فروغ جاویدان درمرداد 1367 که مرصاد نام گرفته است گذشته بود ؛ کماکان اساس نیروها درهم شکسته و نابکاربودند وبی دل ودماغ درفضای سرد و خشک ویخ زده دراسارتگاه اشرف روزگارمی گذراندند.…

پدیده مشعشع و کاربرد رهایی بخش انجمن نجات

اردیبهشت سال 1382 بود وآن شب خسته تر و دل مرده تر از تمام روزهای پیشتر بودم که بی توجه به مواخذه سنگین حتمی در نشست عملیات جاری ستادی در گوشه ای از اسارتگاه اشرف درعراق موسوم به آسایشگاه خوابیدم وآن چند ساعت خواب سنگین مابعد کم خوابی های…