• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

سنگ پرانی اعضاء مجاهدین به آقای جعفر حسن زاده

منبع: انجمن نجات مرکز گیلان | یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

آقای جعفر حسن زاده برای دیدار با عزیزشان که در اردوگاه اشرف اسیر بودند به خانواده های متحصن در مقابل اشرف پیوستند که متاسفانه مورد خشونت اعضاء مغزشویی شده فرقه رجوی قرار گرفتند و از ناحیه سر زخمی شدند.

ارسال نظر