• کسانی که گهواره ها را تکان داده می توانند با دعاهایش بنیان و بنیاد فرسوده فرقه رجوی را تکان دهند

  • بعد از اینکه به نشست رفتیم از دوستان دیگر که در مقرات دیگری بودند سئوال کردم آیا هفته پیش کمدهای شما را هم گشتند؟ گفتند بله، به بهانه های طلا، فشنگ، کلت کمری، وغیره. بعد مسعود رجوی میگفت اعتماد کسب کردنی است. چطور است نفر به سازمانت اعتماد میکند و پا توی آن میگذارد ولی کسی که خودش را صاحب سازمان میداند به این شکل بذر بی اعتمادی می پاشد.

  • این فرعون زمان به این صورت سنگستان را به گلستان تبدیل کرد. این یکی از هزاران نمونه مقوله کار یا بهتر گفته شود بیگاری در سازمان مجاهدین خلق بود. درست است که رهبری فرقه آن را خرج میکرد ولی چیزی که از جانب اعضا نصیبش می شد فحش ها و ناسزاهایی بود که نفرات داخل تشکیلات به او میدادند.

  • رجوی خط و طرز تفکر این سرکوب عواطف را از بعد عملیات مرصاد همان دروغ جاویدان در ذهن داشت به گونه ای که علت شکست مفتضحانه خود را تنگه و توحید و علائق خانواده به یکدیگر اعلام نمود

  • مریم رجوی درپیامش در آستانه روز کارگر با عوام فریبی از مبارزه کارگران در راستای امحای استثمار ومبارزه با سرمایه داران حمایت نمود ورژیم ایران را به ضدیت با کارگران وشکنجه وزندانی کردن آنها متهم نمود .

  • سران فرقه رجوی که به خیال خام و پست خودشان میخواهند از هر روز و مناسبتهای خاصی که در کشورمان وجود دارد تنها برای پیشبرد اهداف شوم خودشان که همانا خوشگذرانی و هوسرانی در کشورهای اروپایی میباشد سوءاستفاده نمایند

  • فرقه رجوی با یک بازی سیاسی پلید و ضد انسانی و لطمه زدن به دولت مخالفش ، دست و بازوی آنها را با اسارت ذهنی و عینی یعنی عقیم نمودن خلاقیت ها ، شکسته و اهداف خود را محقق میسازد

  • چرا افراد تحت سلطه اش که به آنها لقب ارتش آزادی بخش داده بیش از 3 دهه از خانواده هایشان بی خبرند دریغ از یک نامه ، تلفن ، ملاقات و هر طور که او بخواهد با آنها رفتار می کند حتی هیتلر نازی به گرد پای این رهبر قلابی نمی رسد بعد حرف از زندان های ایران به میان می آورد!

  • معنا ومفهوم دقیق این حرف مریم این است که وضع موجود درمناسبات رجوی – تحمیق زنان وسرکوب مردان – ازآنجا میسر شد که مردان مجبور به تسلیم کامل دربرابر رجوی شده وخطرهای احتمالی رقابت با او را برطرف کنند تا او بهتر بتواند با تحمیق این زنان و استفاده ازنقاط ضعف آنها- که اینک با ازدست دادن مردان بصورت شوهر، برادر و ... – بی یاور وشکننده تر شده اند – تمام سوء استفاده های ممکن را ازآنها بکند

  • این فرقه ی همیشه مدعی حمایت از حقوق زنان، خود نمونه ی بارز تعدی به حقوق آنان است که در پی اعتراض هر یک از این اعضا به شدیدترین و بدترین وجه ممکن آنها را مورد شکنجه و آزار قرار داده