مرور

سایت راه نو

پول های کثیف برای پیشبرد اهداف سران مجاهدین در آلبانی

نفوذ در دولت آلبانی تنها به باندهای قاچاق مواد مخدر ختم نمی شود.به اعلام رسانه های بین المللی، مافیای مجاهدین نیز در این دولت نفوذ داشته و پول های کثیف سران مجاهدین برای پیشبرد اهداف غیر قانونی این گروه بویژه بر علیه جداشدگان به