نادره افشاری

  • وضعیت فرقه مجاهدیننقد سلاح، نفی ایدئولوژی

    نقد سلاح، نفی ایدئولوژی

    در رابطه با سازمان مجاهدین خلق، خلع سلاح این جریان، یکی از نقاط سرفصلی و کیفی تاریخ سازمان مجاهدین خلق است. امپریالیست‌ها و جهانخواران آمدند و سلاح‌ را از دست این «رزمندگان» و مبارزان راه به قدرت رساندن مسعود رجوی و بانو گرفتند و خلع…

دکمه بازگشت به بالا