افول تبلیغات گشتاپوی مجاهدین و تلاش برای حفظ اشرف

این روزها براساس اظهار نظرها و اخبار و گفته های شبکه تلویزیونی فرقه مجاهدین تمامی تلاش سازمان معطوف به مصاحبه با افراد غیر ایرانی و گاهاً گردهمایی 20 نفره عناصر خود در خارج از عراق برای موضوع توجه به قرارگاه عراق نو(اشرف) شده است. این درحالی است که دولت ائتلافی آقای مالکی در مورخه 30/9/1389 تشکیل و بالطبع فراغت دولت عراق برای تسریع روند اجرایی اخراج مجاهدین بیشتر خواهد شد.
اعتراضات ابلهانه فرقه به وجود 140 بلند گو و آویزان شدن و لیسیدن چندین نماینده مجلس انگلیس و ایالات متحده امریکا برای بقای خود در اشرف اثری نخواهد داشت. و به نظر می رسد با توجه به امنیتی کردن بیشتر قرارگاه برای حفظ نفرات تشکیلات و افزایش فشارهای روحی جز منفک شدن نفرات آنهم به هر شکلی، ثمری برای رجوی نخواهد داشت. پخش اخبار سراسر دروغ در عصر روز عاشورا در کانال تلویزیونی مجاهدین مبنی بر درگیری مردم تبریز با نیروهای انتظامی فی الواقع بجز سرخوردگی برای خود دستگاه منگول تبلیغاتی و بعضی عناصر داخلی نمی توانست بهره ای داشته باشد. سپری شدن متوالی انواع مناسبت هایی که سازمان برای مصارف داخل تشکیلاتی سعی می کند برای آنها حادثه سازی نموده و یا خوراک خبری برای بعضی رسانه های در اصل اسراییلی و امریکایی فراهم نماید دیگر حذف و یا کم شده است. و اوج نفرت عمومی در میان خانواده هایی که بنوعی عضو و اسیری از خود را در اشرف دارند با توجه به آخرین ویدئو کنفرانس رجوی شدت گرفته و افزایش تماس های صمیمانه آنان با انجمن نجات تبریز موید این موضوع میباشد. زمانیکه رجوی اظهار نمود خانواده ها در مسیر دولت ایران قرار گرفته و اعضا نباید آنها را پدرو مادر خود تلقی نمایند. همان خانواده هایی که در سالهای 60 به هرحال اعضای سازمان را گاها پناه میدادند و شاید آنها را با هر پوششی به پایگاه سازمان در خاک عراق میرساندند حال ماهیت فرقه را دریافته و حتی به محل قرارگاه اشرف بطور داوطلبانه عزیمت و در آنجا در جلوی درب اصلی با هر وسیله ای سعی در افشاگری علیه سازمان نموده اند. فرید

خروج از نسخه موبایل