رد پای مسعود رجوی از شهرامان تا جزیره ای درقطب شمال

خوانندگان این دفتر توجه فرمائید_ به دنبال این افشاگری که از طرف یکی از گریختگان از خانه تروریستی overs-sur-oise مبنی براخراج مسعود تکریتی (از اردن) و فرارش به جزیره ای در قطب شمال (ایسلند) سراسیمگی ودرماندگی دراین پایگاه به اوج خود رسیده است و در نوشتارهای آتی اخبار بیشتری دراین باره بویژه درباره اینکه سرکرده فراری فرقه مسعود تکریتی درحال حاظردربستر مرگ است را به آگاهی خواهم رسانید. نگارنده چندسال پیش با مدارک وتحلیل های مستند وبا توجه به اخبار منتشره وهمچنین دستاوردهای جهان اینترنت ثابت کردم که مسعود تکریتی همخون و نوکرصدام معدوم از سال 2003 باکمک امریکا به کشور اردن منتقل گردیده ودرخانه دختر صدام " رغد صدام " وتحت تدابیر امنیتی دولت اردن مخفی شده است. واکنون که بنابر تائید ضمنی " طاهرادوان " وزیر تبلیغات دولت اردن مبنی بر عدم وجود این فرد واطرافیانش درحال حاضر(سال 2011) دراردن کاملا مشخص شد که نامبرده تا اواخر سال 2010 درکشور اردن مخفی بوده است_ دولت اردن بنابر دلایلی از جمله فشار های دولت عراق مبنی بر تحویل این فرد مجبور گردیده است که عذر این گروه را خواسته واین فرد وهمراهانش را از آنکشور اخراج نماید _ بهمین دلیل از دسامبر2010 این تبهکار با تعداد 32 نفر از نزدیکانش وارد جزیره قطبی ایسلند گردیده اند واز آن تاریخ تاکنون درمخفی گاهی زیر نظر ماموران اطلاعاتی اسرائیل زندگی گیاهی خفت بار خود را ادامه می دهند. حال برای بازشدن و اثبات موضوع برخی از مطالب آن نوشته را مرور خواهم کرد. مسعود التکریتی سرکرده فراری فرقه رجوی ازسال 2003 درکجا می تواند مخفی شده باشد؟ درعراق؟ همسایگان عراق؟ اروپا ویا سایرکشورها؟ الف _ ماندن درعراق؟
باتوجه به سابقه ترس وبزدلی این فرد شیاد وهمچنین تحولات عراق بعد از صدام این شخص طبعا نمی توانسته همچنان درعراق مخفی بماند _ زیرابهرصورت دیر یا زود بسیاط شیادی اشرف جمع می گردید وباتوجه به دراختیار قرارگرفتن این اردوگاه تروریستی توسط ارتش عراق شرایط برای دستگیری او مهیا می شد_ بهمین دلیل چون مسعود تکریتی بسیار ترسوست وهمچنین تحت تعقیب پلیس بین المللی بوده است طبعا هرگز نمی توانسته حتی یکروز بعد از سقوط صدام درعراق مانده باشد. ب _ فرار به کشورهای همسایه عراق؟ کشورهای همسایه عراق عبارتند از ترکیه _ ایران _ سوریه _ عربستان _ کویت و اردن. احتمال فرار مسعود التکریتی به کشورهای چون ترکیه، سوریه و عربستان وکویت تقریبا غیرممکن بوده است چراکه این کشورها با دولت ایران روابط نسبتا خوبی دارند وهیچکدام حاضر نیستند روابط خود باایران رابخاطر حمایت ومخفی کردن یک سرکرده خطرناک تروریستی مخدوش نموده وبه خطر بیاندازند. پس تنها احتمال فرار می تواند به کشور اردن می تواند باشد چراکه اولا روابط اردن وایران چندان دوستانه ونزدیک نیست _ به دلایلی چون حمایت دولت اردن درجنگ عراق علیه ایران از رژیم صدام و همچنین صلح دولت اردن با اسرائیل _ بگونه ای که تا اواخر دهه نود کلیه روابط دو دولت قطع بوده است طی چندین ساله اخیر این روابط درسطحی بسیار پائین برقرار گردیده است. دوم اینکه مسعود تکریتی درزمان اقامت درفرانسه روابطی با دولت اردن و ملاقاتی با پادشاه فقید اردن ملک حسین ملاقات داشته است _ واین ها بهترین دلایلی است که می تواند فرار و مخفی شدن اینفرد درکشوراردن را توجیه نماید _ درضمن اشاره به این مهم ضروریست که برخی از نزدیکان صدام پس از حمله امریکا به کشوراردن گریخته و دراملاک وخانه های صدام مخفی شدند که طبعا مسعود التکریتی می تواند یکی از این جنایتکاران فراری باشد.. پ _ اروپا و سایر کشورها از آنجا که مسعود التکریتی درسال 1986 به دلیل رهبری اقدامات تروریستی از کشور فرانسه اخراج گردیده بنابراین نمی تواند وارد محدوده کشورهای اروپایی گردد ولذا کم تر کشور اروپایی حاضر می شود که به این تروریست خطرناک مذهبی اجازه اقامت بدهد _ درضمن بسیاری از کشورهای اروپایی بگونه ای فرقه رجوی را همچنان یک گروه خطرناک تروریستی به حساب آورده ودرلیست گروه های ممنوعه تروریستی قرارداده اند. دردیگرکشورهای جهان هم این تروریست فراری جایی ندارد چراکه فاقد هرگونه مدارک شناسایی هویتی است وپاسپورت اهدایی ارباب سابقش صدام هم فاقد هرگونه اعتباراست. بنابراین دلایل تنها کشوراردن می توانسته مخفی گاه این تروریست تبهکار طی سالهای 2003/2010 باشد شماره های شناسایی مخفی گاه قبلی این جنایتکار درکشور اردن _شهر امان که حدود دوسال پیش دراختیار دولت آقای نوری المالکی قرارداده شده است. رد پای گرگ پیر بی دندان از کشور اردن تا جزیره قطبی ایسلند بنابراخباری که از درون یکی از خانه های تیمی این گروه تروریستی دراروپا برای اینجانب ارسال شده و توسط منابعی معتبر نیز تائید گردیده است از 2009 و پس از تحویل گرفتن پرونده تروریستی فرقه رجوی توسط دولت عراق از امریکا _ وباتوجه به اینکه سرانجام حداکثر تا اواخر سال 2011 اردوگاه تروریستی اشرف جمع خواهد گردید _ فشارهای دولت عراق به دولت اردن جهت تحویل این سرکرده ترور وهمراهانش جهت محاکمه افزون گشت _گرچه دولت اردن حاضر به تحویل این جنایتکار نگردید ولی قول داده است این تروریست جنایتکار را از کشور خود اخراج نماید. بنابراین دولت اسرائیل (ارباب جدید فرقه رجوی) از سال 2009 به دنبال پیداکردن مخفی گاهی جهت این گروه 33 نفره تروریست بوده است که سرانجام درنوامبر 2010 به کمک وهماهنگی آژانس یهودودولت اسرائیل واردن زیر نظر امریکا مسعود التکریتی و32 تن از همراهانش با یک فروند هواپیمای شخصی ملک عبدالله خاک اردن (امان) رابه مقصد " ریکجاویک " مرکز جزیزه ایسلند ترک کرده واز آن تاریخ دراین کشور مخفی گردیده اند.. این حقیقت البته جای چند سئوال راباقی می گذارد _ یکی اینکه با توجه با اینکه ایسلند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ست تحت چه عنوان وبه چه دلیلی به این تروریست خطرناک که دستش به خون ده ها هزار ایرانی وعراقی آلوده است اجازه ورود به این کشور را داده است؟ نگارنده قبلا نامه ای حاوی چند سئوال برای کنسولگری ایسلند درکشور فرانسه فرستاده ام که تاکنون بی جواب مانده _ بهمین دلیل مصمم هستم از کانالی رسمی تر این اقدام را دنبال نمایم تا مسئولین ایسلندی مجبور گردند برای سئوال های من جواب قانع کننده ای ارسال نمایند.
بنا بر مستندات بالا آنچه می تواند باعث ورود این گروه تروریستی به کشور ایسلند باشد اینست که این افراد باکمک همه جانبه اسرائیل و با استفاده از نام ومشخصات نادرست و مدارک جعلی وتقلبی با سو استفاده از ملیت هایی مانند اردنی و یا اسرائیلی وارد آن کشورشده اند؟ ویا اینکه مسعود التکریتی باتوجه به مبتلا بودن به سرطان پیشرفته درحال مرگ است واین تصمیم دولت ایسلند باتوجه به درآستانه قرار داشتن مرگ این شیاد وبا نگاه انسانی اتخاذ گردیده است که بنابراین باید درآینده نزدیک شاهد منتظر شنیدن خبر مرگ این شیاد باشیم _ حفر دو قبر موازی در overs-sur-oise راهم درراستای همین آمادگی را باید تلقی نمود. بهرروی از آنجا که مخفی شدن این گروه تروریستی درکشور اردن با آن همه محافظت وپنهان کاری وباوجود یک رژیم استبدادی سلطنتی وعدم وجود نشریات آزاد ومستقل بازهم فاش گردید _ زندگی مخفی این گروه دریک کشور دموکراتیک مثل ایسلند وبا وجود نشریات آزاد نمی تواند بصورت پنهان باقی بماند ودیر و یا زود بگونه ای گسترده برای آگلهی همگان منتشرخواهد گردید. چرا جزیره قطبی ایسلند دست به این اقدام ناشایست زده است؟ درآینده نه چندان دور دلیل اینکار راپس از اقدام تحقیق بیشتر به اطلاع همگان خواهم رسانید. ترس ووحشت وسراسیمگی وبهم پاشیدگی دستگاه تبلیغی فرقه رجوی بعد از انتشار این خبر حدود دوهفته پیش خبر اخراج سرکرده فرقه رجوی و32 تروریست همراهش از کشوراردن و ورود او به کشور ایسلند برای اولین بار درهمین دفتر درچهار چوب نامه نگاری اینجانب به کنسولگری ایسلند درکشورفرانسه منتشر گردید _ انتشار این خبر دراین وبلاگ ومنتشر شدن آن توسط چند سایت درسطح اینترنت باعث هراس و درهم ریختگی دستگاه رجوی در فرانسه وایسلند گردید _ هجوم چند باره درروز سرکردگان وافراد مستقر درپایگاه های تروریستی رجوی درفرانسه وآلمان وانگلیس و نروژ به این دفتر نشان از هراس و وحشت سران ومزد بگیران این فرقه نموده ومی نماید _ برای اطلاع این تروریست ها باید اعلام نمایم _ که چون ذهنیت پوسیده وفسیل شده شما درسه دهه پیش یخ زده ومنجمد گردیده است بنابراین نمی توانید پیشرفت های تکنیکی و تکنولوژیکی رادرک کرده وهمچنین از ترک دار بودن تشکیلات تبهکاری خود باخبر باشید _ شما تصور کردید با زندانی کردن مشتی آدم بیسواد و نادان درخانه های تیمی خود می توانید از نشر اخبار دراین دوره شتاب اطلاعاتی خود داری کنید؟ حقا که ابله وبیسواد وکودن هستید _ کودن ها _هم اکنون دستگاه ها ونرم افزارهای پیشرفته ساخته وتولید شده که قادرند حتی از اتاق خواب شما عکس تهیه کنند بی انکه نیازی به حضورفیزیکی درمحل داشته باشند _وصد البته این حماقت و نادانی شما باتوجه به عقب ماندگی ومعلولیت فکری مزمن در شما چندان هم جای شگفتی دربر ندارد. چرا فرقه تروریستی رجوی سعی می کند مثلا محل اختفای سرکرده خود را مخفی کند؟ دلیل اصلی این تلاش بی سرانجام اینست که مسعود التکریتی و حدود 60 تن از چاکرانش تحت تعقیب پلیس بین المللی قراردارند و اینها فکر می کنند با این تلاش های مذبوحانه می توانند رد پای این تروریست جنایتکاررا مخفی ومحو نمایند! _ ولی کور خوانده اید _ زمانش که رسید همین پنهان کنندگان شما آدرس دقیق شما را خواهند داد همچنانکه امریکایی ها در کشوری به بزرگی عراق توانستند ارباب شما صدام معدوم را از قبر بیرون کشیده وتحویل دستگاه قضایی عراق بدهند _ شما که ارزش وقابلیت اعتبارتان یکصد هزارم صدام وپسرانش نیست. نتیجه = با اخراج وفرار مسعود تکریتی و32 تن از همراهانش ازکشوراردن و ورود ومخفی شدن درجزیره ایسلند تحت تعقیب ودستگیری نامبرده وارد فاز تازه ای گردیده است _ دولت ایسلند نمی تواند بنابرقوانین اتحادیه اروپا به یک سرکرده تروریست مجوز اقامت بدهد _ بنابراین باید این دولت را از طریق پلیس بین المللی تخت فشارقرارداد تا این شیاد تروریست را که دستش به خون ده ها هزار ایرانی و عراقی آلوده است را تحویل دستگاه قضایی دولت عراق بدهند _ کشورعراق بهترین محل برای رسیدگی به جنایات سرکرده این گروه تروریستی است ودولت ایران هم موافقت خود با تحت پیگردقراردادن سران این گروه اعلام کرده است _ بنابراین هم اکنون این وظیفه دولت عراق است که با توجه به پرونده سنگین جنایات این گروه درعراق از دولت ایسلند رسما خواهان تحویل این فرد واطرافیانش گردد. به امید آزادی همه اسیران دربند تشکیلات تروریستی و تبهکاری فرقه رجوی درعراق وتحت تعقیب قرارگرفتن ودستگیری آن 60 نفر تروریست مقیم فرانسه وانگلیس وعراق وایسلند.

خروج از نسخه موبایل