عضو ائتلاف دولت قانون عراق: سازمان خلق بخشی از سیستم امنیتی رژیم مقبور بعث می باشد

نماینده ائتلاف دولت قانون از احزاب اتحاد ملی عراق در پارلمان این کشور اعلام کرد که سازمان خلق یک سازمان تروریستی بوده و حدود 70 نفر از اعضای آن از سوی دستگاه قضایی عراق تحت تعقیب می باشند. "یاسین مجید" در خصوص عناصر مجاهدین خلق گفت: "دولت عراق در دوره قبل تصمیم گرفت به حضور سازمان ایرانی خلق درخاک عراق پایان دهد و اکنون بار دیگر موضوع اخراج این عناصر مورد تاکید قرار گرفته است. او در ادامه خاطر نشان ساخت: "هیچ قانونی برای ابقای آنها در عراق وجود ندارد و پناهندگی سیاسی به صورت گروهی به هیچ کس داده نمی شود، بنابراین این سازمان باید طبق قانون اساسی و آنچه که دولت عراق اعلام کرده، از خاک کشور بیرون رود. او همچنین تاکید کرد: "عدم اجازه به حضور هرگونه سازمان تروریستی در خاک عراق مورد توافق همگان می‌باشد". "یاسین مجید" به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از افراد خواستار ابقای این جنایتکاران در خاک عراق می باشند اما از سوی دیگر خواهان تعقیب حزب کارگران کردستان هستند. او در پایان گفت: "طبق شواهد موجود این سازمان تروریستی به طور قطع بخشی از سازمان امنیتی رژیم مقبور بعث می باشد". روزنامه البصره
 

خروج از نسخه موبایل