رجوی های وطن فروش به سوزاندن پرچم ایران افتخار می کنند!!!

پرچم نماد ملی هر ملتی است و یکایک آحاد آن ملت با هر تفکری به آن احترام می گذارند، اما رجوی های وطن فروش در این زمینه هم گوی سبقت را از تمام خائنین تاریخ ربوده اند.
آنها در سایت رسمی خود عکسی را چاپ کرده اند که در آن پرچم ایران در حال سوختن است و مدعی شده اند که این عکس مربوط به سوریه است و این اتفاق در سوریه افتاده است و از این تصویر و اتفاقی که برای پرچم ایران افتاده است بسیار شور و شعف کرده اند!!!
جدا از صحت و سقم این خبر باید به عمق رذالت، کینه توزی و ضد ایرانی بودن رجوی ها لعنت و نفرین فرستاد که آن چنان در عناد با ایران و ایرانی پافشاری دارند که چنین تصاویر منزجر کننده ای را با بوق و کرنا و شادی!!! پخش می نمایند.
آیا این نشان دهنده دشمنی این خائنین با ایران و تاریخ آن نیست؟ آیا این نشان از عمق نفرت آنها از ایران و ایرانی ندارد و گام دیگری در خیانت به میهن نیست؟
البته از رجوی ها که برای ضربه زدن به ملت و کشور خود تن به مزدوری برای صدام داده و بر علیه منافع ملی کشورشان به جاسوسی برای غربی ها می پردازند غیر از این هم انتظار نمی رفت.
بی شک مردم ایران و تاریخ شان هیچگاه خیانت ها و جنایت رجوی ها را از یاد نخواهد برد.

خروج از نسخه موبایل