قیمت خروج مجاهدین از لیست تروریستی!

این روزها مجاهدین خلق در ماکزیموم تلاش خود برای خروج از لیست تروریستی آمریکا هستند. آنها از این که با آمریکا و سایر هم پیمانانش این همه نزدیکی های آشکار و پنهان دارند، ابایی ندارند. هدف برای این جریان تروریستی، تلاش به هر قیمت و با هر وسیله ای که در دسترس است، به سمت قدرت سیاسی در ایران است. این روزها رسانه ها و تبلیغات مجاهدین خلق پر است از گفتار و نصایح و سخنرانی لابی های آمریکایی و اسراییلی در ارتباط با مجاهدین خلق و در دفاع بی منطق از آن ها. البته هیچ کدام از دو طرف که به خیال شان در ارتباط با حکومت ایران منافع مشترک دارند، به همدیگر اعتماد ندارند. یکی با استفاده از تروریسم می خواهد در ارتباط با حکومت ایران مسایلش را حل و فصل کند و سپس مابین راه و یا خاتمه راه، ابزارش را قربانی کند. دیگری نیز می خواهد با استفاده از قدرت های غربی به ویژه آمریکا و اسراییل که دردسر و مشکلات بیشتری با حکومت ایران دارند، به قدرت سیاسی نزدیک شود و به سیاق قبل و مانند ارباب سابقش، سازی که همواره صدام حسین در ارتباط با غربی ها می نواخته، بنوازد. هزینه این کار در طرف مجاهدین خلق جالب تر است. بعضاً که رهبری مجاهدین ناچار به پیام دادن به اعضایش است، خشم و غضب خود را آشکار کرده و مثلاً در عرصه دعوا با دولت عراق و یا مخالفین خود، می گوید که ما تبعات و قیمت این دعوا را می دانیم و می پردازیم و النهایه. ولی او تا به حال هیچ گاه به قیمت های پرداختی اش در موارد خدمت به صدام حسین و هم اکنون نزدیکی با آمریکا و اسراییل، این که چه قیمت هایی را پرداخته است، سخنی به میان نیاورده و نخواهد آورد. این که اشخاص سیاسی و با نفوذ غربی که بعضاً ورشکسته و از دور افتاده اند به قیمت کدام دلار و کدام خون، حاضر شدند از تروریسم حمایت کنند و بر طبل جنگ بنوازند و سرانجام خود جنگ چه هزینه و قیمتی دارد، این ها را رهبری مجاهدین حرفی نمی زند. قیمت های پنهان و آشکاری که مجاهدین جهت خروج از لیست تروریستی می پردازند، تنها به دلارهای صدام حسین و خون های اسرای باقیمانده در اردوگاه اشرف، ختم نمی شود. آنان با تبلیغات گوبلزی به ویژه در موارد مسایل اتمی ایران، جاسوسی در این رابطه و وعده های دیگر، همچنین در راستای گرم نگهداشتن سر اربابان خود و خواهان فشار بر دولت مالکی تا این که در راستای فشار علیه حکومت ایران، هم چنان در خاک عراق باقی بمانند. رهبری مجاهدین چون بسیاری از نزدیکان و اعضایش را در ارتباط با رفتن و ماندن در عراق، حذف و سر به نیست کرده بود، او گمان می کند که امروز اگر از عراق خارج شود، همان هایی که از روز اول او را نصیحت می کردند که رفتن به عراق به مثابه سوختن است، مشروعیت دوباره و جان دوباره بیابند و انتقادات شان شدیدتر شود. اما هزینه در طرف مقابل هم کم نیست. خروج مجاهدین خلق از لیست تروریستی می تواند تبعات بسیار زیانباری داشته باشد. خروج مجاهدین خلق از لیست تروریستی می تواند زیان های فراوانی به آمریکا و ایران وارد کند. آمریکا با خروج یکی از خطرناک ترین فرقه های تروریستی که اتفاقاً خطر و تهدید بالقوه ای در عناد با آمریکا نیز دارند، دموکراسی و حقوق بشر و جنگ با تروریسم آمریکا را به زیر سئوال برده و همچنین با دهن کجی به خواسته های مردم و اپوزسیون و به ویژه قربانیان تروریسم، به بی اعتباری خود نزد ایرانیان خواهد افزود.

خروج از نسخه موبایل