آخرین کارت بازی مسعود و مریم رجوی به راه انداختن فاجعه انسانی در اسارتگاه اشرف است

در اسارتگاه اشرف، سه هزار و پانصد نفر از اسرای فرقه رجوی آخرین روزهای تعیین تکلیف را می گذرانند بردگان فریب خورده ای که بعد از فرار برده داران توان رهایی از قید و بندهای مسعود و مریم رجوی ساخته را ندارند پشت دیوارهای ذهنی وعینی گرفتار شده اند هر چند مسعود و مریم رجوی خود از مهلکه و مجازات گریخته اند، ولی مجال انتخاب، رهایی و آزادی به بازماندگان فرقه را نمی دهند. مریم رجوی پیوسته از فاجعه ای خبر می دهد که اسرای اشرف را تهدید می کند، فجایع تلخ بارها با شانتاژ و خود سوزی ها شمار کثیری از اعضای فریب خورده را به کام مرگ و نابودی کشانده اند این بار نیز به سفارش مریم رجوی در شرف وقوع است، آخرین اهرم فشار مسعود و مریم رجوی برای جلوگیری از انحلال اشرف و اخراج فرقه رجوی ازعراق تهدید علنی و خبر از فاجعه ای قریب الوقوع در اشرف است، برای حفظ فرقه، آن هم به بهای سوختن و کشتار زندانیان بی پناه اسارتگاه اشرف برای ادامه استثمار و بهره کشی، قدرت و حیات ننگین تنها فاجعه و بلایی که اسرای اسارتگاه اشرف را تهدید می کند، همانا شخص مسعود و مریم رجوی و اهداف و نقشه های شیطانی و ضد انسانی آنهاست خود سوزی ها،، مرگ های دسته جمعی همه و همه ریشه در فرهنگ فرقه مافیایی رجوی دارند. در چنین شرایطی ساکنین اسارتگاه اشرف نیاز به آزادی و رهایی دارند، باید از زیر یوغ بردگی مسعود و مریم رجوی رها شوند، فریب و فریبکاری بس است فاجعه اشرف در این است که اسرا چشم و گوش بسته سرنوشت خود را به مسعود و مریم رجوی بسپارند، تعیین تکلیف اعضای فرقه رجوی زیر نظر صلیب سرخ بین المللی و دولت عراق، آزادی انتخاب و یا رفتن به کشور ثالث هیچگونه خطری را متوجه اعضاء نمی کند. مهره های فرقه گردانی که پرونده سیاهشان مانع رفتنشان به اروپا و آمریکا می شود، سد راه مشتاقان جدایی و رهایی از فرقه رجوی شده اند. سرنوشت شوم خود را به ادامه حضور آنها در عراق گره زده اند، وقتی اوضاع را بر وفق مراد خود نمی بینند، به هر ترفندی دست می زنند تا فاجعه ای انسانی بر پا کنند آری تاریخ فرقه رجوی را که پوسیده و رو به مرگ را از صحنه حذف خواهد کرد گر چه از نظر سیاسی و ایدئولوژیک سالیان متمادی است که حذف گردیده است فرقه رجوی به منظور شیطان سازی علیه دولت مردان عراق فاجعه انسانی را طراحی کرد اما این بار بازی که مسعود و مریم رجوی شروع کرده اند به مراتب خطرناک تر از حیله آنها در حوادث پس از ژوئن 2003 است و ماه های قبل است فرقه رجوی پس از تسلط ارتش عراق بر اسارتگاه اشرف بارها نسبت به بروز یک فاجعه انسانی هشدار میداد اما این بار مسعود و مریم رجوی هدف نهایی خود را نه در سو استفاده از عواطف و احساسات اسیران خود که به جد در اهتمام به قربانی کردن تمامی آنها متمرکز کرده اند با توجه به شرایط اضطراری انسانی که در ماه های قبل بوجود آمده بود در اسارتگاه اشرف و سرنوشت کنونی ساکنان اسارتگاه اشرف حاصل سیاستهای کثیف مسعود و مریم رجوی در طی سه دهه اخیر است و بررسی آن در جای خود ضروری می باشد ولی صرف نظر از آن اگر وضع فعلی تداوم پیدا کند میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد که همه نفرات را مسعود و مریم رجوی به قتلگاه بفرستند مسعود ومریم رجوی و شورای ملی مقاومت به طرق مختلف از وجود اردوگاه اشرف نان میخورند و این اردوگاه حاکم یک در بند مغازه ای تجاری پر سود را برایشان دارد مسعود و مریم رجوی یقین دارند که تحت هر شرایطی افراد پایشان به اروپا برسد جنایتهای مسعود رجوی را درباره تجاوز جنسی و ایدئولوژیک به زنان شورای رهبری این فرقه توسط شخص مسعود رجوی را رو خواهند کرد و تمام پافشاری ها مسعود و مریم رجوی برای حفظ اشرف برای این است مبادا پای این افراد به اروپا برسد مسعود و مریم رجوی براستی که اگر باید در اشرف ایستادگی کرد وحتی کشته شد پس کجا هستید و شعارش را میدهید اگر درست است پس چرا خودت در اشرف نیستید؟ مسعود رجوی در پیامهایش قبلا گفته بود: خطاب به دولت عراق همان چیزهای را نقض کند که جامعه بین المللی و دولت امریکا و کاخ سفید و سفارت امریکا و پارلمان کشورهای اروپایی آن را در مورد حقوق ساکنان اسارتگاه اشرف موردتاکید قرار داده اند آن وقت تا پای جان می ایستیم و شاهد فاجعه های انسانی بودیم حال مسعود و مریم رجوی به گوشه رینگ افتاده اند و مفری برای فرار و نجات خود ندارند تنها سرمایه ممکن شان یعنی اسیران اسارتگاه اشرف را وجه المصالحه و قربانی خود خواهند کرد مسعود و مریم رجوی هر چه بیشتر نفرات اسیر در اسارتگاه اشرف را به قسمت تاریکتر ایدئولوژی فرقه ای سوق داده اند. نفرات اسیر موجود در اسارتگاه اشرف چند مدار بالاتر از مردگان معمولی مرده اند اما مردگان به ظاهر زنده در قبرستان اسارتگاه اشرف به مردگان فراموش شده ای تاریخ بشری مبدل شده اند. نفرات اسیر در اشرف برای 15 تا 25سال و شاید هم بیشتر مرده اند وکسی نمی تواند بر سر قبرشان برود،خودشان هم فراموش کرده اند که روزی متعلق به خانواده و جامعه انسانی بوده اند و بدتر از همه نمی توانند بپذیرند زنده هستند و نمی توانند قبول کنند که اراده دارند و بایستی خودشان هم مینیمم تصمیمی برای عاقبت خود اخذ کنند.این مردگان به ظاهر زنده برای فرقه رجوی نواخته اند و خوانده اند و جنگیده اند و چرخ های فرقه رجوی را به حرکت در آورده اند و تخت های روان مسعود و مریم رجوی را در صحراهای گرم و خشک و سوزان عراق بر دوش های رنجور خود کشیده اند، آری این صدای سرکوب شدگان است که باید به گوش جهانیان برسد و جهان خفته و غرق شده در بازی های ننگین سیاسی مسعود و مریم رجوی را بیدار کنند و هشدار دهند که ای مدعیان دموکراسی، گوش فرا دهید و ببینید که،در نقطه ای از این کره خاکی انسان هایی با عواطف پاک انسانی دربند کشیده شده و با انواع مغزشویی ها، طلسم شده اند، و دم بر نمی آورند و سال های سال است که در زنجیرند و دست ها و پاهایشان از حرارت و سوزندگی غل و زنجیرهای گداخته شده از گرمای سوزان عراق زخمی و مجروح و خون آلود است، ولی همچنان آنها در زنجیرند و کسی در جهان به صدای آنها گوش نمی دهد یا صدای آنها را نمی شنود و یا اینکه معاملات کثیف سیاسی نمی گذارد صدای آنها شنیده شود. راستی این مسعود رجوی افعی و مریم رجوی لاشخور کی می خواهند از کشتار و خوردن گوشت و خون این افراد نگونبخت درعراق سیراب شوند و چرا این افراد نگونبخت را به حال خودشان رها نمی کنند مسعود و مریم رجوی برای ایجاد تنش و بهره برداری سیاسی ساکنان نگونبخت اشرف از همه جا بی خبر برای درگیری فرا می خوانند و آتش زیر خاکستر را شعله ور میکنند، و این درحالیست که این افراد نمی دانند در واقع فقط خوراک تبلیغاتی و رسانه ای و سیاسی فرقه رجوی هستند، و در واقع به بهای جان آنها از آنها سوءِ استفاده می شود و این تحریکات مسعود و مریم رجوی به فاجعه انسانی می انجامد و نفرات اسیر اشرف را به کشتن میدهند. عملکرد مسعود و مریم رجوی است که خود، آگاه هستند که به دلیل عملکرد غیر صحیح و غیر اصولی همه پل های پشت سر خود و فرقه خود را خراب کرده اند و جایی و روزنه ی امیدی برای خود در منطقه باقی نگذاشته اند، پس بنابراین به دنبال ادامه راه و استراتژی غیر اصولی خود سعی شان بر این خواهد بود که با تهدید مقامات حقوق بشری به خودکشی و یا خودسوزی قضیه را هرچه پیچیده تر کنند مسئول اصلی این فاجعه های انسانی خود مسعود و مریم رجوی می باشدکه با تنگنا قرار دادن نفرات نگون بخت مرده های متحرک خود مهیا کننده این شرایط می باشند لذا تمامی نهادهای بین المللی و حقوق بشری و صلیب سرخ درعراق که در این رابطه فعال هستند باید این القائات ضد بشری مسعود و مریم رجوی را محکوم کرده و از آن جلوگیری کنند. چون این روند به نابودی و یک تراژدی دوباره در اشرف خواهد انجامید.

خروج از نسخه موبایل