مجاهدین در پی فروش تجهیزات نظامی خود هستند

با نزدیک شدن به مراحل اخراج از پادگان اشرف و با توجه به بازرسی دقیق پلیس عراق به منظور جلوگیری از خروج تجهیزات اضافی از این پادگان در هر مرحله از اخراج، مجاهدین به دنبال فروش تجهیزات نظامی خود هستند. بر پایه این خبر، پس از اینکه مجاهدین متوجه شدند پلیس عراق اجازه انتقال هیچگونه لوازم و تجهیزات اضافی را به آنها نخواهد داد، جستجوهای خود را به منظور پیدا کردن مشتری برای تجهیزات پادگان اشرف که غالب آنها ادوات نظامی و جاسوسی هستند، آغاز کرده‌اند. تجهیزات نظامی و جاسوسی مجاهدین توسط صدام در اختیار این گروه قرار گرفته است، تا با کمک آنها به مزدوری برای دیکتاتور پیشین عراق بپردازند.

خروج از نسخه موبایل