مصاحبه با خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری در حاشیه آکسیون پاریس

میلاد آریایی:
خانم بتول سلطانی، از اعضای سابق شورای رهبری مجاهدین در آکسیون امروز پاریس در میدان سن میشل حضور دارند، لطفا بفرمائید علت حضور شما در این آکسیون چیست؟ بتول سلطانی:
ما برای اعتراض به حضور مریم رجوی در پاریس اینجا جمع شده ایم، علی رغم همه فشارها و شکنجه ها و کارهای تروریستی را که مریم رجوی فرماندهی می کند، از طرف دیگر مردم را فریب می دهد. من اینجا حاضر شده ام، چماقداران رجوی به من حمله کردند و مرا کتک زدند. ولی این را بدانند من کوتاه نمی آیم و تا آخرین لحظه و نفس آنها را افشاء می کنم، هر مارکی هم که اینها می خواهند بزنند ترسی ندارم و هر اتهامی به هر کس که می خواهند بچسبانند، ما موظف هستیم که مردم را هوشیار کنیم، بخصوص مردم فرانسه را.
مریم رجوی باید قلعه اورسورواز و تشکیلات اختناق و خفقان خودش را تعطیل کند.
مسعود رجوی باید مناسبات ظالمانه تشکیلاتی خودش را تعطیل بکند، بساط اختناق تشکیلاتی باید جمع شود همین. قرن، قرن جدید است و باید بساط اختناق، اختناق تشکیلاتی جمع شود. میلاد آریائی:
می توانید بگوئید برای چه در بیانیه این سازمان مجاهدین علی رغم حضور دو هفته پیش شما در مقابل دادگستری فرانسه، سازمان اسم بقیه را گفته ولی اسمی از شما نبرده است؟ بتول سلطانی:
برای اینکه زنان جدا شده از مجاهدین، خاری هستند در چشم رجوی. میلاد آریائی:
بسیار سپاسگذارم از حضور شما. بتول سلطانی:
خواهش می کنم. خانم بتول سلطانی مورد حمله وحشیانه چماقداران رجوی قرار گرفت.

خروج از نسخه موبایل