استفاده ابزاری مجاهدین از افغا‌ن‌ها

گروه تروریستی مجاهدین دست به دامان برخی افغان‌های نیازمند شده و با سوء استفاده از بعضی افغان‌های مقیم اروپا، آنها را به عنوان ایرانی در تجمعات خود شرکت می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه‌ آرمان ملی افغانستان نوشت: گروه مجاهدین که پایگاه مردمی خود را در بین ایرانیان از دست داده، دست به دامان برخی افغان‌های نیازمند شده و با سوءاستفاده از همزبانی بعضی افغان‌های مقیم اروپا، آنها را به عنوان ایرانی در تجمعات خود شرکت می‌دهد. در ادامه این گزارش آمده است: این سازمان هزینه‌های بلیط و اقامت این افراد را پرداخته و در ازای تور رایگانی که برای آنها تدارک می‌بیند از آنها می‌خواهد که با در دست داشتن پرچم سازمان در تجمعات این گروه شرکت کرده و هنگام سخنرانی رهبران مجاهدین به تشویق آنها بپردازند تا شمار اندک شرکت کنندگان در این دست تجمعات بیشتر نشان داده شود.

خروج از نسخه موبایل