شبهای قدر پس از رهایی از اسارتگاه رجوی ها

لیلة القدر خیر من الف شهر
رمضان سال 84 برای کلیه اعضای جدا شده درکمپ تیف حال وهوای دیگری داشت. بعد از 22 سال اسارت قدر همگی ما رقم خورده بود و از قید و بندهای اسارت ساز بنده ساز به اوج کمال و ارتقای خدا گونگی انسان رسیده بودیم. بعد ازسالیان و برای اولین بار توانسته بودیم همگی در کنارهم و زیر یک سقف و در یک چادر جمع شویم.طی سالیان دراسارتگاه اشرف حتی از انجام آزادانه فرائض و شعائر مذهبی محروم و مجبوربودیم که درمناسبات تشریفاتی بالاجبار شرکت کنیم. رجویها حتی مقدس ترین ارزشهای خدایی را هم به لوث وجود خود آلوده کردند. آن شب برای اولین بار معنی و مفهوم شب قدر را با پوست و گوشت خود احساس کردیم. بیش از 22 سال و درهر گذر ماه رمضان با اسارتگاه اشرف با خود می اندیشیدیم که خدایا شب قدر ما کی رقم خواهد خورد؟ ودراوج اختناق و شبهای ظلمانی رجویها، باخود زمزمه می کردیم،الیس الصبح بقریب، آیا سپیده دمان آزادی و قدر رهایی رقم خواهد خورد؟
و بعد ازهر راز و نیاز و نیایش ندایی در گوشمان زمزمه میکرد که، إن مع العسر یسرِِِِِِِی،که بعد از هر سختی یک آسانی وگشایشی است.
آنروزها دیو رجویها به یمن حمایتهای بی دریغ صدام جنایتکار و دستگاههای شکنجه گر امنیتی او تنوره میکشید. وهر زمزمه مخالفی را درسینه ها خفه میکرد ولی رجوی علیرغم تمامی این تدابیر ضد بشری درحق اعضا نتوانست آتش فروزان آزادی ازاسارت را از اذهان و قلبهای آنها خاموش سازد. وآتش زیرخاکستر سالیان باقی مانده تا اینکه شب قدر اعضای تحت اسارت بعد از سالیان با سقوط دیکتاتور بد نام بغداد طلوع کرد. و با فرار مذبوحانه رجوی و فروپاشی تشکیلات جهنمی اش خیر و برکت بیش ازهزار ماه سرنوشت اسیران را تغییر داد.شب احیا سال 84 علیرغم اینکه کماکان در پشت سیاجها و سیمهای خاردار اسارت نیروهای امریکایی برگزار میشد ولی براستی که سرنوشت و حال و احوال همه اسرا را دگرگون ساخت. 7 سال بعد ازاحیای سال 84 شبهای قدر اسیران به بهترین صورت رقم خورد. و غل و زنجیرهای اسارتگاه اشرف درهم شکست و اسرای زیادی از بند اسارت رستند. بی شک شبهای قدر 91 به یمن دعاهای خانواده ها آزادی دیگر اسیران را در اشرف و لیبرتی رقم خواهد زد. چرا که شب قدرشب قرآن و کتاب خدا که راهنمای انسانها در نیل به آزادی و بازگشت جوهره تابناک انسانی است می باشد. و اینگونه است تلاش برای نیل به کمال و ارتقاء خدا گونه انسان بر جبر کور و فرو برنده و اسارت غلبه خواهد کرد. به یاد لحظات مقدس درشبهای قدر 84 در چادر کوچکمان درتیف قرآن به سر میگیریم وخدا رابه اسماء بزرگ قسم می دهیم،
بارپروردگارا، به حق کتاب هستی بخش قرآن که بر رسول رحمت گستر و رهایی بخشت نازل کردی شبهای قدر تمامی اسیران دربند فرقه رجوی را هرچه زودتر رقم بزن، بارپروردگارا، به حق این شبها که در فراق دردناکترین پیشوا و مظهر عدالت،امام علی (ع) به سوگ نشسته ایم چشم تمامی خانواده های دردمند را به نور جمال عزیزانشان منور بگردان. بارپروردگارا رجوی را همچون دیگر اسلاف جنایتکارش ابن ملجم و شمربن یزید مورد لعن و نفرین ابدی و تاریخی تمامی مردم بگردان. آمین یا رب العالمین
علی اکرامی

خروج از نسخه موبایل