کسی که ادعای ناموس می کند

وقتی این روزها آدم شاهد افشاگریهای مناسبات رجوی می شود مغز آدم هنگ می کند و قابل تصور نمی باشد که تا این اندازه رذالت وجود داشته باشد. یادم هست در یکی از نشست هایی که با مسعود داشتیم و محفل مردانه بود و زنان را بیرون کرد و با شروع به بحث های غسل هفتگی و کنترل غریزه جنسی پرداخت و از مردان خواست تا جلوی غریزه جنسی را بگیرند و گفت گوئی ما مرد نیستیم. البته این سناریو تکراری که تا بحثی می شد تعدادی از چاپلوس هایش می رفتند پشت بلند گو شروع به اراجیف گوئی می کردند و مسعود رجوی هم می گفت چیه اینقدر به این عنصر مردانه میدان می دهید باید گفت دست مریزاد به آقای رجوی، اگر افراد شما به این عنصر میدان می دادند خبری نبود ولی شما بی مهابا می تاختید و افسار پاره کرده بودید در این زمینه مرگ خوب است ولی برای همسایه باشد.
و البته شما هم مرد هستید اما در بین زنان که به بهانه نشست و برای همه سئوال بود که اینقدر جلسه برای چه و بجای این همه حرف کار کنید تازه آدم متوجه می شود که اینها همش بهانه بود تا آقای رجوی خوش باشد و همان جلسات رقص رهائی را راه بیاندازد. و هدیه بدهد والا که نامردترین آدم خودش هست و با دادن القاب الکی زنان را به خودش نزدیک می کرد بگذریم که مریم رجوی هم تور آن را پهن می کرد حتما اون هم می گفته اگر رهائی هم وجود دارد بگذار همه زنان از آن بهره مند شوند.
حال تصور کنید کسی که بحث از ناموس کند و رده های پائین تر که اعتماد کنند و حرف های وی را بی چون و چرا بپذیرند وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرند چه باید بکنند. زنانی که بدلیل بیماری های جزئی آنها را وادار می کنند تا رحم خودشان را در بیاورند تا رجوی به خواسته پلید خودش بیشتر برسد و آنان را از آرزوی مادر شدن محروم کند حال باید گفت به آن آقایانی که آنها را ازلیست خارج می کنند آیا اینها شامل نقض حقوق بشر نیست کسی که به افرادی که حاضرند جانشان را برای وی بدهند در اوج ناباوری و خباثت چه کارهائی را انجام می دهد.و هر روز باید منتظر اخبار تازه تری از مناسبات رجوی بود و هر کاری که بگوئی از این جرثومه پلید در خواهد آمد ولی مطمئنا روز حساب رسی هم وجود خواهد داشت و باید پاسخگو تمام این جنایت ها باشد.

خروج از نسخه موبایل