فرقه رجوی و نقض حقوق مسئله داران یا ناراضیان

سازمان مجاهدین یا همان فرقه ی تروریستی کنونی رجوی هیچ حقوقی را برای هیچ عضوی در هیچ سطحی برسمیت نمی شناسد و از همان بدو ورود بایستی شرط عضویت و ورود به تشکیلات که همان امضای نداشتن حق شخصی و جمعی هست را بدهند.
موارد سیستماتیک و تاکتیکی که سازمان برای نقض حقوق ناراضیان در فرقه به کار می برد که بخشی از آن تیتر وار در زیر می آید بر روی اغلب مسئله داران اجرایی شده است.
1- ایزوله تشکیلاتی: نمی گذارند فرد مسئله دار با هیچ کس تماس داشته باشد و جو عمومی فرقه را طوری سمت می دهند که هیچ کس به فرد نزدیک نشود حتی در سالن غذاخوری با جمع حاضر نشود اگر هم حاضر شد مثل جزامی از میز او فاصله می گیرند و او را تمسخر کرده تا فرد در ماکزیمم فشار روحی قرار گیرد.
2- گماردن به کارهای سطح پایین و حقیرانه:‌ مثلا مسئله داری که تا روز قبل از برخورد تشکیلاتی فرمانده ی تیپ و گردان بوده را تحت مسئول یک عضو تیم قرار می دهند و در اماکنی که محل تردد عموم افراد است او را در کاری مثل نظافت و تخلیه ی سپتیک (چاه فاضلاب)‌ و توالت و این قبیل کارها می گمارند تا شخصیت او را خرد کرده و حتی دراین گونه موارد فرد را تحت تمسخر بستگان درجه یک خود، اگر در تشکیلات باشد قرار می دهند تا آن روابط خونی و قوم و خویشی را نابود و فرد مسئله دار را بی پشتوانه و بی حمایت کرده و از آنطرف بستگان او را هم مجاب به مرزبندی با او کنند.
3- ناراضی مسئله دار را در پست نگهبانی می زدند و به حساب رژیم می گذاشتند.
4- سلاح پر و مسلح را به حساب خلع فشنگ شده به دست ناراضی می دادند، که این باعث مرگ آنها می شد اینگونه مرگ های طراحی شده را شلیک خود بخودی وسهل انگاری فرد ثبت کردند.
5- فرد ناراضی را توسط تصادف ساختگی سر به نیست می کردند.
6- فرد ناراضی را در تمرینات تاکتیک زرهی به عنوان تلفات مانور از بین می بردند.
7- فرد ناراضی را به مرز می بردند و از قبل جوخه های رجوی از سوی خاک ایران مستقر و با تک تیر او را می کشتند و به حساب رژیم ثبت می شد.
8- مسئله دار را در بنگال (کانکس) تنظیف سلاح در میان مایعات اشتعال زا توسط پرت کردن ته سیگار می سوزاندند و آنرا صورت جلسه ی نقض ضابطه میکردند.
9- مسئله داران را در تمرین چک ماسک شیمیایی در سوله ی معروف به گاز با دادن ماسک معیوب از بین برده و یا روانی می کردند.
10- مسئله داران را درتمرینات زیر آبی زرهی دچار خفگی می کردند.
11- تظاهر به خروج مسئله دار با چشم بسته از تشکیلات و تحویل به عراقی ها به عنوان جاسوس و اعتراف گیری به زبان عربی برای مشروع کردن شکنجه و مجددا سناریوی تحویل گیری مسئله دار به شکل ساختگی.
12- انداختن عقرب و رتیل در اتاقک بازداشت افراد مسئله دار برای شکنجه و پشیمان کردن او.
13- اعزام مسئله دار به داخل ایران توسط قاچاقچی به طوریکه دقیقا به دست سیستم های امنیتی ایران برسد و بلافاصله پخش و انتشار سوابق مثبت عملیاتی و تروریستی ساختگی از مسئله دار، تا بدست رژیم ایران اعدام شود.
14- گرفتن نامه از مسئله داران و یا نوشتن نامه ی جعلی از سوی آنها برای خانواده و ارسال به ایران بطوریکه به آدرس سیستم های امنیتی ایران برسد و در آن نامه طوری طراحی شده بود که خانواده ی مسئله دار هم خطرافتد تا مسئله دار جرات برگشت به داخل خانواده اش را نداشته باشد.
اینها تنها گوشه ای از شکنجه و نقض حقوق ناراضیان و مسئله داران در سازمان پر افتخار رجوی ها بود در قسمت های بعدی به بخش های دیگری از سوابق و کارنامه ی سیاه و پیچیده ی فرقه خواهیم پرداخت.

خروج از نسخه موبایل