سخنگوی مجاهدین تروریست: حساب منتقدین را مثل لاجوردی و شیرازی و … میرسیم

گروه تروریستی مجاهدین که به شدت از تخلیه بزرگترین اردوگاه تروریستی در منطقه عصبانی است و استراتژی خود را برباد رفته می بیند در یک واکنش هیستریک و کاملاً غیظ آلود، تمامی مقامات جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران و هر کسی که در هر گوشه جهان در مورد اخراج آنان از اردوگاه اشرف اظهار نظر کرده است را به ترور تهدید کرد و یادآور شد که آنان را به سرنوشت لاجوردی، صیاد شیرازی، صدوقی، دستغیب، هاشمی نژاد، مدنی و اشرفی اصفهانی دچار خواهد کرد و به همان شیوه از بین خواهد برد.

اظهارات سخنگوی مجاهدین:

«سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم … و وحوش و سگهای زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداخته اند گفت:…قاتلان جنایتکار در هر لباس و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به یک این خونها را مانند لاجوردی و صیاد شیرازی و آخوندهای ترکیده از قبیل صدوقی و دستغیب و اشرفی اصفهانی و هاشمی نژاد و آخوند مدنی پس خواهند داد.»

این در حالی است که مقامات سازمان ملل و آمریکا با حمایتهای خود از این گروه به دنبال ایجاد حاشیه امن در عراق برای آنان هستند و رسماً اعلام کردند که تلاش دارند این تروریستهای خطرناک را به کشورهای اروپایی اعزام کنند!!

مقامات سازمان ملل، آمریکا و دولت عراق نبایستی از کنار این تهدیدات بی تفاوت رد شوند و قبل از هرگونه جابجایی و اعزام این افراد خطرناک به سایر کشورها بایستی به تبعات این اقدام بیاندیشند.

خروج از نسخه موبایل