بساط نمایش دار و دسته رجوی از مقابل سازمان ملل جمع شد

بنا به گزارش تریبون دو ژنو، سازمان امنیت ژنو، بساط نمایش دار و دسته رجوی را از مقابل سازمان ملل جمع نموده و آنها را بیرون کرده است.

وابستگان به گروه تروریستی مجاهدین که مدت ۸۰ روز به بهانه اعتصاب فضای مقابل سازمان ملل در ژنو را اشغال کرده بودند،‌ توسط پلیس ژنو جمع آوری و بیرون رانده شدند.

بنا بر این گزارش آقای لوران فورستیه، سخنگوی دادستان استان اعلام کرد که ما تا کنون خیلی در برابر این گروه -مجاهدین خلق- نرمش نشان داده ایم، ولی این نرمش حدودی دارد.

همچنین سخنگوی پلیس آقای گیوم ژانتی اعلام کرد که دو تن از اعضای گروه تروریستی مجاهدین که به هنگام برچیدن بساط نمایش این گروه به علت انجام اقدامات خشونت آمیز علیه پلیس بازداشت شده اند.

به نقل از ایران دیدبان

خروج از نسخه موبایل