مجاهدین و تناقض ماهیتی با 16 آذر

روز 16 آذر در تاریخ ایران سالگرد اعتراض 3 دانشجوی قهرمان بنامهای مهدی شریعت رضوی , احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا که در سال 1332در اعتراض به ورود نیکسون معاون ریاست جمهوری امریکا به تهران اقدام نموده و جان خود را در همین راه نثار کردند.
روح و ماهیت این حرکت با اتکا به ایرانی بودن، استقلال ایران و کینه و نفرت نسبت به امریکا و دخالت دولتمردان آن بود که از آن تاریخ تاکنون از یک طرف همه ایرانیان شرافتمند و با غیرت با هر مرام و عقیده ای که خواهان استقلال ایران و عدم دخالت بیگانگان و پیشرفت و خودکفایی ایران و مردم هستند اینروز را گرامی میدارند و در مقابل جریانات و گروههایی با ماهیت های مختلف اما همسو از این واقعه تاریخی استفاده ابزاری کرده و بعنوان اهرمی در راه تامین منافع خیانت طلبانه، سرسپردگی و اهداف شوم خود علیه نظام حاکم استفاده میکنند.
اما مضحک ترین و در عین حال تامل برانگیزترین این سوءاستفاده چی ها مجاهدین میباشند که دقیقا علیه ماهیت و عملکرد امروزی خود بر طبل 16 آذر میکوبند و در رویای خویش جوانان و دانشجویان ایرانی را با سوءاستفاده از همین مناسبت علیه نظام جمهوری اسلامی فرا میخوانند غافل از اینکه در ذهن جوانان و دانشجویان ایرانی پرونده قطور خیانت و سرسپردگی مجاهدین بسیار برجسته تر از این است که با سالگرد 16 آذر در یک قاموس بگنجد.
لذا ترجیح میدهیم باز هم برای بیدار شدن  سران، افراد و نیرو های وابسته و هوادار این جریان از خواب خرگوشی و قیلوله زمستانی تلنگری بزنیم.
1- همانطور که در ابتدا یاداوری کردیم ماهیت 16 آذر حرکتی از داخل ایران به دفاع از تمامیت ارضی ایران، استقلال و علیه ورود دومین شخص نماینده امپریالیزم امریکا صورت گرفت لذا خواهشا خودتان را محک بزنید که آیا در حال حاضر شما با مبارزه با امپریالیزم در چه موقعیتی قرار دارید؟؟؟!!!
2-  این اقدام هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و ندارد و در سال 1332 صورت گرفته که در آنموقع نظام سلطنت استبدادی بر ایران حاکم بوده لذا اگر فریادی دارید و جرات دارید بر سر شاه و نوادگان و اسلافش برآرید (که صد البته سرتان در یک آخور است)
3-  بد نیست مرور و بررسی مجدد از ابتدای تاریخ تاسیس سازمان مجاهدین و تحولات تاریخی آن تا نقطه کنونی داشته باشید و اگرچه میدانم برایتان سخت است ولی با خودتان خلوت صادقانه ای داشته باشید که آیا بر همان سیاق قبلی حرکت میکنید؟؟؟!!! و تناقضات هویتی و استراتژیکتان با سالروز 16 آذر و وقایع مشابه  در کجاست؟؟!!
4-  مگر شما نبودید که سالیان سنگ مبارزه با امپریالیزم را به سینه میزدید و بدنبال مرده خواری بودید تا کشته شدن افسران امریکایی در ایران را در لیست افتخارات خود قرار دهید و با ژست های روشنفکری خود را ضد امپریالیسم جا بزنید؟؟؟ پس چه شد با سقوط صدام با چرخش یک ساعته تغییر ماهیت دادید و برای افسران امریکایی مستقر در عراق نیروهای خود را به رقص درآوردید و برای تقرب به درگاه افسران امریکا با مایه گذاری گل سرسبد و سوگلی مسعود (فهیمه اروانی) را برای مسحور کردن آنها بکار میبردید؟؟؟!!!
5- مگر الان بر سر و سینه نمی کوبید تا زیر چتر حمایتی امریکا قرار بگیرید و فقط با دولت امریکا احساس پشت گرمی میکنید و مگر این مریم قجر نیست که حلق و حنجر خود را برای کسب حمایت امریکا پاره نموده است و برای آنها خوش رقصی میکند و صدها مگر و اگر دیگر؟؟؟!!!
حال با اشارات و تلنگرهای کوچک خود را در کجای 16 آذر میبینید و با آن چه سنخیتی دارید و ربط این ابزار برای مبارزه با نظام را چگونه توجیح میکنید و یا شاید از بس در منجلاب خیانت شخص رجوی فرو رفته اید در بحران بی هویتی هذیان گویی را پیشه کرده اید؟؟؟!!!

خروج از نسخه موبایل