افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین

افشین کلانتری از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین می باشد. وی از سال 1375 به واسطه برادرش به عضویت این گروه در آمده است.

دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت اول
دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت دوم
دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت سوم
دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت چهارم
دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت پنجم
دانلود افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین – قسمت ششم

خروج از نسخه موبایل