محکومیت در انتظار مریم رجوی و نه نفر دیگر از اعضاء مجاهدین

مارک ترویدیک قاضی ضد تروریست فرانسه که از سال ۲۰۰۹ جانشین قاضی بروگیر می باشد، از بررسی مجدد پرونده ۱۷ ژوئن مریم رجوی برای تصمیم گیری نهایی خبر داد.خبرگزاری فرانسه به نقل از وی گزارش داد از یک ماه پیش تحقیقات چند ساله بر روی پرونده”عملیات تئو” را به پایان رسانیده و در مرحله تصمیم گیری نهایی بر روی این پرونده می باشد.