دجالیت منافقانه رجوی از اسم مراجع دینی عراق

اینبار هم سایت رجوی از مخالفت مراجع دینی چهارگانه نجف و در راس آنان آیت الله سید علی سیستانی علیه دولت نوری مالکی یاد کرد و به دروغ خزئبلاتی به هم بافت که هیچگونه اعتباری نداشته و صرفا مصرف داخلی دارد تا بتواند شماری اغفال شده را در زندان لیبرتی تغذیه کرده ونگهدارد.
اما غرض از نگارش مطلب اینست که خوب است بدانیم که رجوی وسایرسران تشکیلات مافیایی اش هیچگاه نه به دین اعتقادی داشتند ودارند ونه به مراجع دینی ازنوع عراقی وایرانی اش. کمااینکه در بدو پیروزی انقلاب ضد سلطنتی رجوی ازبرای کسب جاه ومقام وسهم بیشتربه آیت الله خمینی دخیل می بست ومنافقانه ایشان را امام , پدربزرگوار و فقیه عالیقدرو… لقب میداد شاید که یک جورهایی ازایشان تاییدیه وسپس مشروعیت بگیرند که البته همواره ناکام ماندند و تیرشان به سنگ خورد.
درمقاطع دیگری ازاسم وموقعیت آیت الله طالقانی درمقابل نظام وخصوصا آیت الله خمینی میخواستند بهره بجویند که باز بور شدند و سالیان بعد خواستند ازموقعیت و نام آیت الله منتظری و روی تضاد ایشان با نظام به امیال شیطانی خود برسند که باز بور و پاره پاره شدند وحال که ازخدا وخلیفه خدا که همانا توده مردم باشند , ترد شدند و در خاک عراق به بحران لاعلاج گرفتارشدند میخواهند با توسل به مراجع دینی عراق ازجمله آیت الله سیستانی و دامن زدن تضادهای درونی مملکت دیگرخود را اندک سرگرم کنند و سایرین را بفریبند وگرنه همچنانکه فوقا اشاره کردم رجویها مطلقا به خدا وائمه ومراجع دینی وخود دین یک اپسیلون اعتقادی ندارند و تماما دجالیت محض است و بس.
 

خروج از نسخه موبایل