سرنگونی توسط بیگانگان با گزینه ی نظامی!

حرف دل نهائی فرقه ی رجوی

درنوشته ای که حکم سرمقاله رادارد، باند رجوی مطلبی تحت عنوان " دعوای «فرهنگی» در اوج مذاکرات هسته یی، چرا "؟، در وبسایت خود منتشر کرده است که باذکر پاراگراف هایی ازاین نوشته که ازدل برآمده ولی بر دل " خلق قهرمان" نمی نشیند، نکاتی چند وازجمله نمایاندن نیات کاملا ضدملی وضد بشری این گروه مافیایی، خواهد آمد:
" بن بست این است که قدرتهای 1+5 تحت فشار نمایندگان مردم در کنگره و پارلمانهایشان، برچیدن تمامی زیرساختهای اتمی را مبنای توافق با رژیم آخوندی قرار داده اند، در حالی که خامنه ای در فکر این است که با فشار و فریب بتواند با حفظ هر میزان ممکن از این زیر ساختها توافقنامه را به امضاء برساند. مقامهای آمریکایی و 1+5 تأکید کرده اند پس از عبور از ضرب الاجل 29تیر ممکن است دیگر ادامة این مذاکرات عملی نباشد و نیاز به توافق جدید دارد. امری که نظام ولایت در تنگنای تحریمها و اوج بحرانها به شدت از آن وحشت دارد. زیرا به سرعت به تشدید تحریمها و روی میزآمدن رویارویی نظامی می انجامد…. ثانیا برای نظام ولایت ضروری است که در شرایط سرکشیدن جام زهر شدت سرکوب و ارعاب عمومی در بالاترین حد خودش باشد، زیرا می داند اولین تکان ناشی از خوردن زهر می تواند راه یک انفجار اجتماعی را هموار کند ".
اولا چنین نیست که تمامی کنگره ها، مجالس ودولت های 1+5 همان حرف ودرخواستی را دارند که دربالا وبه نیابت ازآنها- که درمورد بیشتر شان حکم تهمت زنی را دارد – این رسانه فرقه رجوی ادعا کرده است.
 از آنجا که  طرفین مذاکره بر سری نگهداشتن  موضوع توافقات تاکید دارند، هنوز هیچ چیز بدرستی روشن نیست واظهار نظر بدین صراحت درمورد مسائل ناروشن- که مصداق " هرکسی ازظن خود شد یار من " رادارد، از مختصات و ماهیت گروه رجوی ناشی میشود!
دربدبینانه ترین اظهار نظرهای طرفین، شما میتوانید بطور طبیعی برروی سخنان وزیر خارجه آمریکا استناد کنید که حصول توافق را بیشتر ازعدم توافق ارزیابی کرده است!
وانگهی، چرا شما فکر میکنید که تشدید تحریم ها منجر به روی میز آمدن گزینه ی نظامی میشود؟؟!!
درست است که روسای جهانی شما  دنیا را باندازه ی زیادی به شهر " هرت" تبدیل کرده اند اما نتایج اسفبار آن را برروی زندگی مردم آمریکا واروپا نیز مشاهده مینمایند.
شما چرا درمورد تظاهرات صدها هزارنفری که در خود آمریکا وکشورهای اروپایی دراعتراض به ریاضت های اقتصادی، قلدری های اسرائیل و… انجام میگیرد، چیزی نمی نویسید؟!
هرگز فراموش نکنید که ایران شبیه عراق، افغانستان ولیبی نیست و لزومی ندارد که آنچه که درآن کشورها اتفاق افتاده باشد، درایران نیز اتفاق بیافتد. تازه مگر چه مدالی برسینه ی حکومتگران آمریکا در تشویق حملات یاد شده زده شد که با تهاجم به ایران هم زده برتعداد این مدال ها افزوده گردد؟!
توجه داشته باشید که آمریکا برای عملی نمودن این درخواست مالیخولیایی 1% از مردم ثروتمند خود وجهان، مجبور شد بودجه ی نطامی- امنیتی خود را از 200 میلیون دلار به حدود 6برابر آن (1200000000.دلار)!! برساند و میدانید معنی این کار چیست؟
معنی این افزایش افسانه ای بودجه ی نظامی بمعنی حذف خدمات عمومی ازقبیل بهداشت، مسکن، آموزش و… مردم است که دراروپا باین عمل ریاضت اقتصادی لقب داده شده ومیبینید که کشور متمدن وباستانی یونان و… به چه روزی افتاده اند!
اصولا چگونه است که اینهمه له له برای تحریم اقتصادی بیشتر مردم ایران و مطرح شدن گزینه ی نظامی برعلیه این مردم میزنید؟؟
کدام انسانی با ذره ای شرافت وقدری مروت میتواند آرزو کند- وبدتر اینکه دراین راه گام های عملی هم بردارد- که مردم کشورش تحت محاصره ی اقتصادی واقع شده وبرسر وروی آنها بمب ریخته شود و… که شما درتحقق این آرزوهای پلید شب وروز نشناخته وازجان مایه میگذارید؟!
چه کسی گفته است که با کسب توافق هسته ای – که شما آن را بمثابه جام زهر ولابد برای خودتان تلقی کرده اید- مردم بپا خواسته و کشوررا بهم میزنند؟!
لطفا قیاس بنفس نفرمایید، مردم ایران دچار حماقت و بیشعوری خاص شما وشرکایتان نشده اند واز پیشرفت هرمذاکره  صلح آمیز خوشحال شده وقدر آن را خواهند دانست، شما لازم نیست دلواپس باشید!
ما بارها گفته ایم که درد این فرقه ی بی وطن ومستبد، سرنگونی جمهوری اسلامی وآنهم ازراه دخالت نظامی خارجی رادارند وچرا؟
 بدلیل اینکه خود به نیکی میدانند که ازپایگاه اجتماعی لازم و حتی حداقلی برخوردار نیستند که با کمک مردم بقدرت رسیده وبرنامه؟؟!! هایشان را اجرا کنند وبنابراین بعنوان هرغریقی به اوهام متوسل شده ودرراس این اوهام،  تهاجم خارجی برعلیه کشوری است که دیگراین امر در حد وتوان هیچ نیروی خارجی نیست!
صابر

خروج از نسخه موبایل