نقد ی بر نوشته علیرضا خالوکاکایی”طارق”

نوشته ی آقای (طارق) در 3 مهر 93 در وبسایت فرقه رجوی درج گردید نیاز دانستم نکاتی را به آقای طارق یاد آوری کنم که مقاله شما  که با سر تیتر "این از نتایج سحر است باشیم تا صبح دولت آزادی در ایران زمین اسیر بردمد" درج شده و طی آن به جدا شده ها تاخته اید.
مارک زدن های بیهوده هم از  نوع نتایج سحر است؟ این مارک زنی ناجوانمردانه از انقلاب مریم به شما ارث رسیده است که دراصل فرافکنی است!
آقای طارق می دانم که امروزها شما آکتیو شده ودر آسایشگاه نمی خوابید درصورتیکه درگذشته همیشه دوهفته آکتیو بودید ویک ماه پاسیو واین کارکرد شما ست واین بار فعال شدن شما با حکم مسخره ی  دادگاه فرانسه زیاد طول نخواهد کشید شاید دیگران ندانند اما ماها که درآن فرقه وتشکیلات مریم رجوی بودیم می دانیم که شما ها در چه وضعیت می باشید به همین خاطر من چند جمله که به رهبران شما برمی گردد را یاد آورمی شوم ومی دانم که خودت این نوشته را هرگز نمی خوانی واین هم از نتایج آن سحر شما است که انتظار دارید با همان دیدگاه در آینده پیروز شوید.
وقتی که از مزدوری صحبت می کنید باید بدانید که طرف به کدام کشور مزدوری کرده است کسی که در وطن خود ویا در کشور ثالث از کشور خود حمایت کرده است عملش مزدوری نیست اما باید به این هم توجه کرد که بچه های جداشده از فرقه (سازمان مجاهدین) چه در ایران وچه در خارجه فعالیت شان حمایت از دولت نبود بلکه این فعالیت ها که ما رها شده ها آن را  بدان خاطر انجام می دهیم که کارکرد غلط همان فرقه را افشا کنیم.
آیا در سازمان مغز شویی نبود است؟ مگر  مطالب نشست های مسعود رجوی و مریم بر اساس مغز شویی تهیه وبه ما دیکته نمی شد که ما باید همان طور که "برادر " گفته سخن بگویم؟
 آقای طارق!  این یعنی چه؟ مسعود می گفت شما باید مثل مریم وبا مریم باشید  وهمیشه در ذهن ودر… مریم باشد ویا تکرار اصطلاحات و…. مسعود مثل می زد که چطوری به حیوانات با تمرین یاد می دهند که درچهارچوب فکری تمرین دهنده عمل کنند وشما درست باید همین رویه را درپیش بگیریرید!
 اگر چه ما رها شدیم والان آزاد فکر می کنیم وبه فکر خودمان عمل می کنیم آقای طارق نمی دانی بدان که نتایج حرف ما در آلبانی اثبات شده است که پای هر فرد از آن زندان بیرون بیاید دیگر نفر فرقه نیست اگر هم باشد به خاطر دریافت پول نا چیز است که رهبران شما به آنها الان می دهند.
 آقای طارق ما اگر مزدور بودیم مثل رهبران شما برنامه صلح آمیز هسته ای کشور خودمان را لو می دادیم ویا در زیر چتر نیروهای امنیتی کشورهای دیگر بودیم کما اینکه سران شما هستند  که به آن مزدور می گویند بچه های جدا شده موقع خروج گفتند که اگر پایمان به بیرون برسد آن ظلم که برما شده افشا خواهیم کرد وبا کسی هم پیمان نبسته بودیم که شما به آن اشاره کردید در آخرین نشست که خود مسعود ومریم در اشرف گذاشته بودند رهبران تان گفتند که مریم در جلو ستون ومسعود در آخر ستون به سمت تهران حرکت خواهیم کرد اما ما در 17 ژوئن متوجه شدم مریم در پاریس است ماهم در ادامه آن ستون داشتیم می رفتم چرا مریم رجوی پیمان شکن نشد وما که برای رهای از اسارت چند ساله اقدامی کرده بودیم،  پیمان شکن شدیم.
آقای طارق…. این از آن حرف ها است که در نشست های غسل و عملیات جاری به خاطر اینکه نگوید چرا فاکت نداری یک چیزی همان طوری پرانده باشید.
 آقای طارق دفاع از حقوق از دست رفته مزدوری نیست باشد روزی نتایج آن سحر را ما شاهد باشیم .
سعید
 

خروج از نسخه موبایل