شکست ایران هراسی و تحریم ها

ماراتون مذاکرات هسته ای ایران با 5 قدرت جهانی با تمدید 7 ماهه به ثمر نشست و دستاوردهای درخشانی برای مردمان ایران زمین داشت و درعوض دشمنان ایران از جمله سران تشکیلات مافیایی رجوی از آن بینهایت به وحشت و هراس افتادند.
مریم قجر متواری ازعراق که می بایست در دادگاههای آن کشور به خاطر کردکشی دهه هفتاد پاسخگوی جنایات خود باشد دراین خصوص به ضجه وناله افتاد وضمن اتخاذ موضع ضد ایرانی گفت " مذاکرات یکساله ایران با 5 قدرت جهانی به شکست انجامید وبا تمدید 7 ماهه فرصتی به ایران داده شد که بتواند به بمب اتمی دست یابد!" وازاین حیث دول های جهانی را مورد سرزنش قرارداد!!
طبعا با پیروزی چشمگیر ایران دراین مذاکرات که خانم کاترین اشتون نیزبرصلح آمیزبودن فعالیت هسته ای ایران صحه گذاشت لاجرم بخش قابل توجهی از دارائیهای مسدود شده ملت ایران آزاد خواهد شد و مهمترازآن اینکه ایران قدرتمند دراین دورازمذاکرات به یمن حمایت مردمی واتخاذ مواضع اصولی وشرافتمندانه مسولین دیپلماسی کشورمان حرف شان را به کرسی نشاندند وایران هراسی وتحریم های ظالمانه ضد مردمی دشمنان ایران را قدرتمندانه به هیچ پنداشتند.
به کوری چشم رجویها پیروزی ماراتون یکساله اثبات صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای ایران بر ایرانیان مبارک
 

خروج از نسخه موبایل