مینا رضایی، رابط جدید مقر فرقه رجوی در فرانسه با آلبانی – تیرانا

گروه 233 نفری که امسال طی دو نوبت از لیبرتی عراق به تیرانای آلبانی منتقل شدند، پشت پرده های خاص خودش را به همراه داشت. و اصلی ترین آن، جابجایی و تعویض رابط مقر رجوی در فرانسه با تیرانا است.
تا قبل از این حسن نایب آقا این مسئولیت را بر عهده داشت که توسط جداشده ها به کرات افشا گردید و مقاصد ایجاد قرارگاه هایی در خاک آلبانی برای دولت آلبانی آشکار و از قرار معلوم دست اندازی های سران فرقه رجوی را تحت الشعاع قرار داده است.
فرقه رجوی که سیاست هایش به  چالش کشیده شده است، این بار به منظور ایجاد کانال ارتباطی امن، از بستر خانواده استفاده کرده است.
از قرار معلوم، مینا رضایی، 43 الی 45 ساله، عینکی، قد حدود 155، دختر زن دوم خلیل رضایی (پدر رضاییها)، مامور به این کار شده است.
تا قبل از این، مینا رضایی به دلیل اینکه جزء بچه های سازمانی محسوب می شد، در حاشیه نگهداری می شد. ولی این بار ظاهرا با ورود او به چرخه ماموریت های مخفی سازمانی، فرقه رجوی قصد ورود خانواده رضایی ها به این بازی را کرده است.
محمل رفت و آمد مینا رضایی از فرانسه به آلبانی، دیدار با خانواده اش است. منصوره رضایی (خواهر مینا رضایی) و مهدی ساجدیان (خواهر زاده مینا رضایی) درسری اول آبان 93  و احمد  ساجدیان (خواهر زاده مینارضایی) در سری دوم سال 93  به آلبانی منتقل شده اند.
انتقال 3 نفر از اعضای خانواده رضایی به آلبانی محمل مناسبی را برای رفت وآمد های مکرر رابط مقر فرقه رجوی درفرانسه به آلبانی ایجاد کرده است.
حسینی
 

خروج از نسخه موبایل