زنگ خطر برای خانواده ها

در دو هفته گذشته شاهد حضور تنی چند از خانواده های دل سوخته و آسیب دیده از سازمان مجاهدین در اطراف لیبرتی بودیم که این خانواده ها به نمایندگی از بقیه آنها در کشورمان به آنجا عزیمت نموده بودند تا بلکه بتوانند همانند گذشته که چهار سال تمام در جلوی پادگان نظامی اشرف بست نشسته بودند تا بتوانند حداقل به مدت 1 ساعت فرزنداشان را که در سازمان مجاهدین به اسارت گرفته شده اندرا ملاقات نمایند که متاسفانه هیچ ارگان به اصطلاح حقوق بشری نیز از انها برای این امر انسانی حمایت نکرده و آنها دست خالی برگشتند که اکنون همان اهداف گذشته که بازهم دیدار و ملاقات با فرزندانشان می باشد را اینبار در اطراف لیبرتی براه انداخته اند که البته سران سازمان فرقه رجوی که بدنبال بهانه های واهی هستند، در بوق وکرنا دمیدند که ایها الناس بشتابید که مزدوران وزارت اطلاعات (زنان پیر و مسنی همچون خانم عبدی و یا خواهر دلسوخته ای همانند خانم بهشتی) که برای تصرف لیبرتی آمده اند و با همین نگرش کورکورانه و غلط شان بدنبال راه گریزی از بن بست بوجود آمده برای اعضاء نگون بختشان هستند که بر طبق اخبار بدست آمده، زندانیان سازمان مجاهدین این روزها شدیدا در لیبرتی ساز ناسازگاری بصدا در آورده اند و نسبت به مسائل شکست سران سازمان اعتراض مینمایند.
از طرفی امروزها سران سازمان برخی از فرزندان خانواده ها از جمله مصطفی بهشتی که خواهرش بدنبال کشته شدن مرتضی در درگیری ساختگی سران فرقه رجوی با ارتش عراق، بدنبال رهایی برادرش می باشد و یا عیسی اکبرزاده که برادرش برای ملاقات او تا مقر سازمان ملل نیز رفته و حتی از شخص احمد شهید (نمایند حقوق بشر!!!) درخواست خود مبنی بر دیدار با برادر زخمی اش را نموده، سوءاستفاده نموده و از آنها و امثال شان امروزها بیشتر در برابر دوربین و یا سایتهای عقب مانده خودشان استفاده می کنند که این بمنزله زنگ خطری برای خانواده هاست که سران سازمان مجاهدین بدنبال بازی دیگری برای درگیر نمودن فرزندان خانواده ها با آنهاست تا از این طریق بتواند جلوی حضور خانواده ها در اطراف لیبرتی و یا پیگیری خانواده ها در مسائل مربوط به فرزندانشان در مجامع بین المللی را بگیرند که این ترفند سران فرقه رجوی بعد از حضور خانواده ها در اطراف لیبرتی برای درخواست ملاقات با فرزندانشان نمود پیدا کرده و آنها قصد دارند با درگیر نمودن اعضاء ناراضی و بخصوص فرزندان خانواده هایی که شدیدا بدنبال رهایی آنها می باشند، از جدا شدن افراد و ملاقات آنها با خانواده هایشان ممانعت نمایند و تا جائی که می توانند بین خانواده ها و فرزندانشان فاصله ایجاد نمایند تا بتوانند نفوذ بیشتری بر روی افراد نموده و ذهن آنها را به جنایات خودسران سازمان مجاهدین معطوف دارند تا بتوانند از ذهنیتی که برای عناصر خودشان در برابر حضور خانواده ها ایجاد شده جلوگیری نمایند.
دفتر انجمن نجات استان گلستان به تمامی خانواده ها بخصوص خانواده بهشتی و اکبرزاده که از فعالین انجمن نجات برای رهایی اسیران سازمان مجاهدین بوده اند، نسبت به این عمل شنیع و کثیف سران سازمان مجاهدین بیدار باش اعلام نموده و از کلیه خانواده های آسیب دیده از فرقه رجوی درخواست می نماید تا دربرابر حیله ها و نیرنگهای سران سازمان مجاهدین همچون قبل ایستادگی نموده و برای رهایی تمامی اسیران دربند فرقه رجوی تلاش مضاعف داشته باشند و نیز از کلیه ارگانها و مجامع بین المللی که مرتبط با سازمان مجاهدین می باشند نیز درخواست دارد تا در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از قرار دادن فرزندان خانواده ها در برابر آنها جلوگیری نمایند تا باعث سوءاستفاده هی بیشتر سران سازمان مجاهدین از آنها نشوند.
 

خروج از نسخه موبایل