بازهم لجن پراکنی علیه افراد جدا شده

سران فرقه در اوج استیصال باز هم دست به لجن پراکنی علیه افراد جدا شده استان مازندران نمودند تا شاید بتوانند جلوی سوزش خود را بگیرند.
ما تعدادی از افراد جدا شده فرقه با نوشتن این نامه سعی داریم این پیام را به رجوی ها برسانیم که تو در درون مناسبات چه کردی که اکنون در بیرون دنبال آن می گردی؟
ما وقتی در درون مناسبات بودیم در نشست های مغز شویی و کثیف عملیات جاری و غسل هفتگی مسئولین فرقه ما را بریده و یا کارت وزارت اطلاعات می گفتند و اکنون هم که جدا شدیم و زندگی جدیدی را شروع نمودیم از طرف دستگاه تبلیغات فرقه  با همان اسم نامیده می شویم.
اگر ما به اصطلاح بریده و مهره نفوذی حکومت ایران بودیم باید به شما تبریک گفت که این همه ادعا در امر به اصطلاح مبارزه دارید این افراد چگونه توانستند این همه سال در مناسبات شما باشند و شما متوجه نشوید.
از دیدگاه کثیف رجوی فریبکار هر کسی که در روی زمین زندگی می کند و قلمی علیه فرقه بزند او هم مزدور می باشد این چه فرهنگ کثیفی است که سالیان سران فرقه سعی دارند از آن استفاده کنند.
هر چقدر سران فرقه افراد جدا شده از مناسبات را به اصطلاح مزدور و… بنامد ولی این شیوه کثیف دیگر در درون مناسبات فرقه جواب ندارد چرا که همین افراد سالیان با نفراتی که اکنون گرفتار فرقه می باشند زندگی نموده و می دانند که این توطئه کثیفی است که سران فرقه می خواهند شخصیت افراد را خراب کنند.
افراد جدا شده از فرقه تروریستی رجوی استان وقتی با خانواده ها حرف می زنند انگیزه شان را برای افشاگری علیه فرقه بیشتر می شود و شاهد هستیم که وقتی به ابعاد مختلف این تشکیلات مخوف فرقه خانواده ها را به آگاهی می رسانند چگونه این خانواده ها تشکر کرده و بیان می دارند که ما تاکنون اینگونه به ابعاد خیانت این فرقه پی نبرده بودیم.
اگر شما پایتان در امر به اصطلاح مبارزه کثیف تان سفت می باشد چرا از مناظره با افراد جدا شده ترس دارید؟
چرا بعد از سرنگونی صدام مسئولین فرقه به افراد خواهان جدایی بیان می نمودندکه به ایران نروید و می سوزید آیا ترستان از افشاگری علیه شما نزد خانواده نبوده است؟ آیا هنوز هم در دنیای خیالبافی خود سیر می کنید و فکر می کنید که همین خانواده های مورد ادعایی شما هم دیگر تره برایتان خرد نمی کنند.
وقتی رجوی زن باره با آوردن انقلاب طلاق سعی نمود روی شکست خود سرپوش بگذارد و بعد از سرنگونی صدام خانواده ها را مورد توهین قرار داده و در نهایت کانون گرم خانواده را کانون فساد نامید باید گفت که دیگر بساط عوافریبی و حقه بازی وی پایان یافت و اگر خانواده ای هم نام او را به زبان می آورد حتما در کنارش کلمه لعنت بر او اضافه می کند.
ما افراد جدا شده وقتی با این خانواده ها حرف می زنیم بیان می دارند که دیگر دوران شان بسر آمده و به تاریخ پیوستند، بهتر است اسمی از این مرده های تاریخ نبریم این کلمات به ما جدا شده ها انگیزه  می دهد که هر چه بیشتر چهره خیانت کار و جاسوس و وطن فروش رجوی ها را افشا کنیم و این مایع سربلندی همه ماست.
در پایان اگر افشاگری علیه فرقه و شناخت دادن به خانواده که فردی در فرقه دارند را مزدوری می نامید ما افراد جدا شده ها به آن افتخار می کنیم.
جمعی از اعضای جدا شده از فرقه تروریستی استان مازندران
 

خروج از نسخه موبایل