کمک به صنایع و حل مشکلات مردم، به پولی بیشتر از اینها نیاز دارد!

من واقعا بدین نتیجه رسیده ام که باند رجوی ازنشخوار حرف های بی ربط سناتور وکنگرس من های حافظ منافع یک درصدی های سیر وآروغ زن، دست برنخواهد داشت!
این بار نقل سخنان سناتور لیندزی به مذاق رسانه های رجوی خوشتر آمده وآنرا بدین شکل انعکاس داده اند:
" سناتور لیندزی گراهام کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در جلسه سنای آمریکا 19شهریور94: درحملات 11 سپتامبر2001 سه هزارکشته داشتیم. اگر اجازه بدید این توافق پیش برود، ممکن است بزرگترین رژیم افراطی در جهان، مرگبارترین تسلیحات را داشته باشد. آنها این تکنولوژی را با تروریستها شریک خواهند شد. آن وقت تروریستها مثل حملات یازده سپتامبر این‌جا خواهند آمد…. پولی که ازتوافق اتمی عاید رژیم ایران می شود، صرف فرستادن انسان به فضا نمی شود، صرف تروریسم و سرکوب توسط افراطی ترین رژیم کره زمین می شود. رژیمی خودکامه، رژیمی که در خیابانها مطالبات دموکراتیک را سرکوب می کند… ".
سناتور عزیز وهموطنان دشمن کشور خویش!
هنوز معلوم نشده که واقعه ی بشدت مشکوک 11سپتامبر 2001 بدون اذن، دستور یا اقلا اطلاع سرویس های امنیتی آمریکا (اسرائیل وعربستان؟؟) اتفاق افتاده است!
معروف است که اوراق مهمی ازپرونده که مربوط به این مسائل بوده، تحویل دادگاه رسیدگی کننده نشده تا اسرار مگوی زیادی فاش نگردد!
شواهد نیز نشان میدهد که باتوجه به سیستم دفاعی آمریکا، هواپیمایی بدون هماهنگی قبلی، قادر به پرواز درشعاع چند صدمتری آن منطقه نیست و هر هواپیما که باین منطقه ی بشدت ممنوعه برسد، بطور اتوماتیک برگردانده شده ویا هدف موشک های دقیق آمریکا قرار میگیرند که عملا اینطور نشد واین هواپیماها اجازه یافتند که به برج ها اصابت کنند و بهانه بدست کسانی بدهد که معتقدند " جنگ های بی پایان" برای کنترل کره ی زمین لازم است!
وانگهی شما بعنوان فرقه ی رجوی، درزمان خود، این جنایت را به فال نیک گرفته، به جشن وپایکوبی پرداخته بودید ورجوی گفته بود که " این اسلام ارتجاعی ماست که کار بدین بزرگی کرده و حالا ببینند که اسلام انقلابی ما (رجوی) چه خواهد کرد " وبنابراین بهتر بود که حرفی دراین مورد نزده وما را بیاد موضعگیری های مزورانه و منافقانه ی خود نمیانداختید!
دیگر اینکه اگر کار واقعا کار القاعده ی صرف بود وسرویس های امنیتی راه برایشان بازنکرده بودند، بازهم جواب شما وسناتور دلخواهتان این است که این نیروی ارتجاعی اهریمنی، توسط خود آمریکا تاسیس، سازماندهی ومسلح شده بود وخوب گفته اند اجداد ما که " کسی که عالما وعامدا بزمین میخورد، حق گریه کردن ندارد "!
به مسئله ی پول های بناحق بلوکه شده هم که برسیم، باید گفت، سیاست دولت مستقر فعلی ایران، کمک به صنایع تولیدی درحال سکون، ایجاد زمینه های قدرتمند بهداشت ودرمان عمومی و توسعه ی زیر ساخت های ایران است که این یکصد میلیارد دلار مورد ادعای شما، تنها قسمتی ازاین هزینه های پیش بینی شده ی دولت را میتواند تامین کند وچیزی برای تروریزم  فرضی شما … باقی نخواهد ماند!!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل