سگان هار رجوی پاچه هادی شعبانی را محکم ومستمردرگاز کثیف ومسموم خود دارند!

هادی شعبانی کیست وچه کارمیکند که اینقدررجویها چند صباحی است هیستریک ودیوانه وارچونان سگان هار پاچه اش را با گازهای کثیف ومسموم خود گرفته وولکن هم نیستند.!؟
رجویها به بهانه اینکه هادی شعبانی درنوشته ای یادآورشده که" شاهرخ زمانی درزندان فوت کرده است" درمنتهای ناجوانمردی وبی پرنسیبی وخلاف حداقل های عرف تعریف شده انسانی با بکارگیری القابی مشمئزکننده وتهوع آورکه ازقضا مشمول ودرخورخود می بینند ؛ بی محابا بر سر و روی همکار و یار و یاور خانواده های اعضای گرفتار درقلعه الموت مافیای رجوی استفراغ کرده ومیکنند که تمامی نداشته وندارد!
رجویها درهراس ازفعالیت روشنگرایانه هادی شعبانی دوست وهمکارعزیزجداشده درجمع بسیارصمیمی خانواده های مرتبط با انجمن نجات مازندران واینکه ایشان یک اکتیویته کم نظیر رجوی سوزهستند باخشم وکین فراوان و سوزوگداز افسارگسیخته در وبلاگ دست چندم "افشای یاران شیطان " با فحاشی دیوانه واری نوشتند " هادی شعبانی جنایتکارتیغ خون آلود جلادان شاهرخ زمانی را می لیسد!! " ودرادامه درمتن یک مقاله چند سطری ناجوانمردانه وتوهین آمیز اینچنین به ایشان تاختند و نوشتند:
 " اویک گماشته بی مقداراست /مزدوردوره گرد وزارت اطلاعات است /دجال است وازوزارتی ها آموخته است / وقاحت آخوندی دارد/درشمال وشالیزاریک گرازوحشی است ودرمیان خانواده های مازندرانی جایی ندارد وبازارش کساد است /کثافتکاراست /  کردارخائنانه ولمپنی دارد / اویک شعبان بی مخ است /بیساروقیح ودریده است /اویک جنایتکارحرفه ای است/هم اکنون کلافه است / راستی زمینه سازکشتاروقتل عام اشرفیان بوده چونکه به اتفاق خانواده ها ازبرای روشنگری ورهایی اسرای نگون بخت دم درب اشرف رفته است / حال  چونکه قراراست مثل صمد نظری بتوسط اطلاعات کشته شود به شغل  جدیدی متوسل شده است ودارد تیغ خون آلود جلادان را می لیسد زیرا که نوشته است شاهرخ زمانی درزندان فوت کرده است /….."
خوب است درخصوص حداقل شناخت همکارودوست نازنینم جداشده هادی شعبانی فقط به این حقیقت اذعان کنم که ایشان درارتباط با خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی طی 10 سال گذشته بمنظورکمک دررهایی دوستان سابق گرفتاردرقلعه الموت رجوی با وجود مشکلات ونارسایی های زندگی شخصی خود بسیارازخود وزندگی شخصی خود مایه گذاشتند وقیمت دادند که بسا تحسین برانگیزاست وانشاء الله عوضش را ازخدا گرفته وخواهند گرفت وآنچنان که شخصا درمسافرتی به مازندران شاهدش بودم ازقضا درنزد خانواده های دردمند وچشم انتظارمازندرانی بسیارعزیز و دوست داشتنی تشریف داشتند که به کوری چشم رجوی مبارکش باشد.
خشم وکینه وهتاکی مشمئزکننده رجویها علیه ایشان هم بخوبی گویای شخصیت انسانی و رجوی ستیز دوست بزرگوار و افتاده وخاضع هادی شعبانی است  و لاغیر.
رجویها درهمین مقاله توهین آمیزدرج شده دروبلاگ افشای یاران شیطان وهمچنین سابق براین نابخردانه مدعی شده بود که شادروان صمد نظری النهایه بتوسط وزارت اطلاعات کشته شده است وعن قریب است که سایرجدشده ها ازجمله هادی شعبانی، پوراحمد وخدابنده وتنی چند نیزبه قربانگاه فرستاده شوند و…
حال باید ازرجویها پرسید چنانچه ادعایتان مبنی برسربه نیست کردن جداشده ها بتوسط اداره اطلاعات درست باشد که وفق مرادتان هست ولابد موجبات شادمانی شمایان را فراهم میکند! پس اینهمه  لاف وگزاف وهرزه درایی ودمیدن بوق درکرنا ازبرای چیست!؟
حقیقت امراین است که رجویها دروحشت روزافزون ازجداشده ها وفعالیتهای روشنگرایانه شان درجهت افشاء ورسواکردن شان اینهمه خود را به درودیوارمی کوبند وخزعبلات تکراری ونخ نماشده را نشخوارمیکنند. باش تا صبح دولتت بدمد

پور احمد
 

خروج از نسخه موبایل