عامل اصلی کشتار لیبرتی فقط سران سازمان مجاهدین هستند

سران سازمان مجاهدین در گذشته اثبات نموده اند که هرگاه در فرافکنی های خود در گول زدن عناصر خود به بن بست میرسیدند و یا از ذهن مردم و سران جهان فراموش میشدند، با ارتش عراق درگیریهای ساختگی ایجاد نموده و عناصر ناراضی خود را براحتی از بی میبردند و با این کار خود به زندگی افراد متناقض پایان میدادند و هم اینکه به ظاهر دوباره در اذهان زنده میشدند.
البته درگیریهای از پیش تعیین شده سران فرقه رجوی توجیه دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن راضی نگه داشتن عناصر داخلی و مشغول کردن ذهن آنها با این کشتار می باشد چرا که در چند وقت قبل پیامهای زیادی از داخل لیبرتی میرسید که عناصر ناراضی فرقه اعتراضهای شدیدی نسبت به عملکرد سران و فرماندهان خود انجام داده بودند و حتی در چندین مورد درگیری نیز از داخل کمپ گزارش شده بود که حاکی از نارضایتی زندانیان فرقه رجوی نسبت به چگونگی اعزام نیروها به آلبانی و نیز چیدمان آنها بود که سران فرقه هیچگاه در رسانه های عقب مانده و یا سایتهای عصر قرون وسطی خود به آن اشاره ای نکردند تا مبادا دیگر مردم آزاده جهان از مشکلات داخلی سازمان مجاهدین باخبر شوند غافل از اینکه تمامی این اعتراضها از داخل لیبرتی به تمام نقاط جهان مخابره میشود.
کشتار روزهای گذشته در لیبرتی نیز ناشی از به بن بست رسیدن و فراموش شدن سازمان مجاهدین بود که سران کند ذهن فرقه رجوی نهایتا به این موضوع رسیده و برای آنکه در برابر توافقات هسته ای و نیز تایید شدن آن توسط کنگره امریکا که در برابر ذهن عناصر خود کم نیاورند، اقدام به چنین حرکات جنایتکارانه ای می زنند تا بتوانند ان آبروی به باد رفته خود را دوباره بازیابند.
براستی باید از چه کسی سئوال کرد که چرا این همه انسان در برابر خواسته های ناحق سران مجاهدین براحتی کشته شوند و آن وقت چند بیانیه بی تاثیر و بی محتوا ان را حمایت کنند و عامل اصلی این جنایت که تنها خود سرکردگان فرقه رجوی میباشند در امان باشند.
چرا ارگانهایی مانند حقوق بشر که عناصری مانند احمد شهید در آن آلت دست جنایتکارانی مانند رژیم صهیونیستی و سران سازمان مجاهدین قرار گرفته اند، نسبت به آزادی زندانیان فرقه رجوی هیچ اقدامی نمیکنند و برای رهایی آنها هیچ فعالیت و کمپینی ندارند؟
آیا سران سازمان مجاهدین هر بار که در اهداف پلیدشان به بن بست رسیدند، باید اینگونه افراد متناقض را به کشتن بدهند تا بتوانند خود را مطرح نموده و ذهن افراد تحت پوشش خود را مشغول نمایند؟
اما مردم آزاده دنیا بدرستی می دانند و آگاه هستند که مقصر اصلی در تمامی این جریانها و نیز جلوگیری از انتقال زندانیان به کشور ثالث، تنها سران سازمان مجاهدین می باشند و هیچ تردیدی در اینباره وجود ندارد و آن جنایتکاران در پیشگاه خداوند منان نیز باید پاسخگوی جنایتهای خود باشند که انشاءالله ان روز دیر نخواهد بود.
 

خروج از نسخه موبایل