شرکت جدا شدگان از فرقۀ رجوی در یادبودهای قربانیان حملات تروریستی پاریس

جدا شدگان ضمن اعلام همدردی با مردم فرانسه تلاشهای مذبوحانۀ فرقۀ رجوی برای سفیدسازی و ضد تروریسم نشان دادن خود را خنثی و افشا کردند.
 جداشدگان طی ۶ روز با پخش و نصب هزاران بروشور و تراکت و پوستر در پاریس ماهیت تروریستی فرقۀ رجوی حامی داعش را برای فرانسویان برملا کردند.
 مردم پاریس با تجمع و خواندن افشاگریهای جداشدگان از جمله حمایتهای فرقۀ تروریستی رجوی از داعش بیش از پیش به ماهیت تروریستی و شعارهای فریبکارانۀ این فرقه پی بردند.
 تلویزیون کانال اصلی خبری فرانسه ۸ بار شرکت و فعالیتهای جداشدگان در مراسم یادبود قربانیان پاریس و افشاگری آنان علیه فرقۀ رجوی را پخش کرد.
 طی روزهای دوشنبه ۱۶ تا شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ که روزهای عزای عمومی و برگزاری مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی جنایتکارانۀ داعش در پاریس بود جدا شدگان از فرقۀ رجوی که از پناهندگان مقیم فرانسه هستند ضمن شرکت در این مراسم از جمله در میدان رپوبلیک (جمهوری) میدان مرکزی شهر پاریس و جلوی تئاتر باتکلان که بیشترین کشتار تروریستی در آنجا صورت گرفته بود و ابراز همدردی با مردم فرانسه و خانواده های قربانیان تروریسم و محکوم کردن جنایتهای داعشیان، در طول این روزها با پخش و نصب هزاران بروشور و تراکت و پوستر و پلاکارد به زبان فرانسه در مراسم یاد شده ضمن محکوم کردن این جنایتهای تروریستی و ابراز همدردی با مردم و دولت فرانسه و خانواده های قربانیان، تلاشهای مذبوحانۀ فرقۀ رجوی و شعارها و ادعاهای فریبکارانه اش را برای مردم فرانسه افشا کردند ادعاها و شعارهایی که هدف فرقه از آنها همراه نشان دادن خود با جهان امروز و مردم دنیای آزاد و رنگ عوض کردن با تغییر شرایط جهانی در هراس از خشم مردم فرانسه و اروپا بوده و می باشد تا مبادا ترکش این فضای ضد تروریستی دامن آنان در اورسوراواز فرانسه را نیز همچون سال ۲۰۰۳ بگیرد زیرا هنوز هم دولتهای اروپایی از جمله فرانسه آنان را به گفتۀ سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ فرانسه «یک فرقۀ تروریستی و خشونت طلب» می شمارند که «حتی در داخل تشکیلات خود نیز فاقد هر گونه مناسبات دموکراتیک می باشد» امری که سازمان ملل نیز در گزارشهای خود از عراق بارها به آن تأکید کرده است.

 جدا شدگان با پخش گستردۀ عکسهای نظامی مریم رجوی در حال صدور فرمان کشتار و جنگ و خونریزی و حمایتهای فرقه رجوی از داعش در سایتهای رسمی و علنی خود تحت عنوان «عشایر انقلابی عراق» و «انقلابیون عراق» و سوابق تروریستی و خشونت طلبانۀ این فرقه از جمله سرکوبها و قتل و شکنجۀ ناراضیان و مخالفان در داخل تشکیلات و تهدیدات علنی شخص رجوی به قتل جدا شدگان و مخالفان خود در خیابانهای اروپا و آمریکا که در سایتهای خود فرقه منتشر گردید تمام تبلیغات و تلاشهای عناصر فرقه با گذاشتن چند پلاکارد در پنج نقطه از محلهای برگزاری مراسم یادبود برای بزک کردن چهرۀ منفور رهبران این فرقه و سفید سازی سوابق تروریستی شان و ضد تروریسم وانمود کردن خودشان را خنثی و افشا کردند.

 مردم پاریس با تجمع و خواندن افشاگریهای جداشدگان از جمله حمایتهای فرقۀ تروریستی رجوی از داعش و عکسهای مربوط به سوابق تروریستی این فرقه بیش از پیش به ماهیت شعارهای فریبکارانۀ آنان پی بردند. آنان با نشان دادن تفاوت عکسهای مریم رجوی پاریس نشین در نوشته های فرقه با عکسهای او در حال صدور فرمان آتش و قتل و جنایت در عراق و در اتاق فرمان ارتش صدام حسین در مورد فریبکاریهای سران این فرقه در فرانسه با یکدیگر گفتگو می کردند. و در موردی نیز خود فرانسویان نوشته ای دست خطی را علیه رجوی و ماهیت تروریستی و داعشی او کنار یک نوشتۀ فرقۀ رجوی نصب کرده بودند که در عکس دیده می شود.

 تلویزیون کانال اصلی خبری فرانسه نیز ۸ بار شرکت و فعالیتهای جداشدگان در مراسم یادبود قربانیان پاریس و افشاگریهای آنان علیه فرقۀ رجوی را پخش کرد در حالیکه هیچ رسانۀ فرانسوی حتی روزنامۀ محلی استان محل اقامت مریم رجوی و دیگر سران فرقه اش یعنی استان والدواز حتی یک مورد انعکاس به آنهمه مراسم دجالگرانه و فریبکارانۀ رجوی در محل و شهر اقامتش اور سور اواز و تلاشهای سران این فرقه در اماکن برگزاری مراسم یادبود در پاریس برای شستن دستهای خون آلودشان با بهره برداری شیادانه از احساسات و عواطف انسانی مردم فرانسه و خانواده های داغدار قربانیان این حملات تروریستی ندادند زیرا آنان به خوبی از هدف فرقه از این مانورها و نمایشهای مسخرۀ خودنمایانه آگاه هستند.
 

خروج از نسخه موبایل