تبریک و شاد باش انجمن نجات به خانواده های کرمانشاهی

دربین سری آخر اعزامی ها به کشور آلبانی اعضای اسیر سید مسعود افضلی و خانم نیر سلیمانی از استان کرمانشاه به چشم می خورد.جای تبریک و شادباش به تمامی خانواده های مرتبط با انجمن نجات شاخه کرمانشاه، تمامی جداشدگان و نجات یافتگان از چنگال رجوی دارد.
خانواده های دردمند و چشم انتظار با هر آزادی و فرار اسیری از چنگ رجوی انرژی می گیرند و امید وار به دیدار و رهایی عزیز خود می شوند.
امید و آرزوی تمامی خانواده ها اضمحلال کامل و انحلال فرقه ضد انسان رجوی و بازگشت همه عزیزان به آغوش گرم خانواده هستند.
انجمن نجات کرمانشاه به خانواده این دو اسیرانتقال یافته به آلبانی تبریک می گوید که حداقل از عراق، بل بشو و خطرات وتهدیدات روزمره نجات یافته اند چون آنها فعلا با انتقالشان به کشور آلبانی از خواسته رجوی که مردن آنها در عراق بوده نجات یافته اند. این خود جای شکرش باقی است.
امیدواریم آنها بتوانند با کشیدن سرکی  به بیرون از اختاپوس فرقه ای، از آلبانی به تصمیم جدایی از فرقه رجوی برسند.
 

خروج از نسخه موبایل