ترس مجاهدین از افشای ماهیتشان در فضای مجازی

باگسترش فضای تحرکات در شبکه های اجتماعی، مجاهدین هم از قائله عقب نماندند و با تشکیل گروهها و کانال هایی در فضای مجازی بخصوص موبایلی مشغول به اغفال و رساندن اخبار نادرست به کاربران و همچنین تبلیغ علیه نظام و بخصوص انتخابات گذشته می باشند.
اما نکته جالب توجه اینکه، اکثر این فعالیت ها بدون درج نام و نشان و اثر و منبع می باشد و بطور کل نامی از این فرقه در فعالیتشان نیست، و دلیل آن کاملاً روشن است.چراکه مجاهدین به خوبی متوجه موقعیت بی ثبات و غیر موجهشان در جامعه و فرهنگ ایرانیان شده اند و می دانند،کوچکترین نامی از گروه منفورشان در این فضای تبلیغی منجر به انصراف و لغو عضویت کاربران کانال و گروه شان می شود و لذا مجبورند هویت شان را مخفی نگه دارند. از جمله فعالیت های مجاهدین در شبکه اجتماعی تلگرام می باشد که بعد از گذشت حدود 3ماه از فعالیتش تنها توانسته 160 نفر عضو بگیرد این در حالیست که اگر بجای این کار یک کانال آموزش آشپزی و یا حتی طنز تشکیل می دادند دست کم 160 هزار نفر عضو می گرفتند.
این کانال در ابتدای کار فعالیتش مستمر و روزانه بود اما این استقبال کم مجاهدین را دلسرد و کم کار کرده تا جایی که هم بار خبری و هم حجم مندرجات آن رو به زوال است. اخیراً هم که بجای درج اخبار اعتراضات بیشتر حکایت و اشعار درج می کنند تا شاید استقبال بیشتری صورت گیرد.
سالاری
 

خروج از نسخه موبایل